Понедельник, 01.06.2020, 21:23
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Финансы

Державні позабюджеті фонди України, їх завдання та джерела створення

Чинне законодавство України дозволяє мати на території України державні позабюджетні фонди. За цільовим призначенням вони можуть бути соціальними та економічними. За допомогою коштів цих фондів надається допомога як населенню, так  і для розвитку економіки, окремих галузей виробництва. Особливу роль у сучасних умовах відіграють позабюджетні фонди соціального призначення. 

Пенсійний фонд України. Для забезпечення виконання Закону України "Про пенсійне забезпечення в Україні” був створений Пенсійний фонд України як самостійна система. Він є не тільки централізованим фондом коштів держави. Він вважається централізованим органом державної виконавчої влади, здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення. Кошти фонду не входять до Державного бюджету і не можуть бути використані на інші цілі, крім виплати пенсій і допомоги. Але в деякі роки скрутне економічне становище вимагає об’єднання коштів Пенсійного фонду України з коштами державного бюджету. Так, до 1997 року Пенсійний фонд включався в Державний бюджет України, а Фонд соціального страхування був позабюджетним. В 2000р. Законом "Про державний бюджет на 2000 рік” Фонд соціального страхування включено до Державного бюджету, а Пенсійний фонд виділено як державний позабюджетний фонд.

Платниками внесків є підприємства й організації, незалежно від форм власності та господарювання, виду діяльності та галузевої належності, громадяни–підприємці, які використовують працю фізичних осіб на умовах найму, та всі працюючі громадяни, в тому числі ті, що працюють за угодами цивільно-правового характеру.

Порядок сплати внесків до Пенсійного фонду регулюється Інструкцією Пенсійного фонду. Верховна Рада України, затверджуючи Державний бюджет України на 1997 рік, зменшила ставку внесків підприємств, установ та організацій до Пенсійного фонду з 37% до 32% від фонду оплати праці.

Бюджет цього Фонду формується, насамперед, за рахунок коштів, що відраховуються підприємствами, установами та організаціями. Кошти відносять на собівартість продукції, а в бюджетних установах це передбачено окремою статтею кошторису - на утримання установи. Крім того, до надходжень Фонду відносяться внески на обов'язкове державне пенсійне страхування громадян, які працюють, у розмірі 1 %  або 2% заробітної плати, а також кошти Державного бюджету на виплату окремих видів пенсії і допомог, добровільні внески підприємств, організацій, населення й інші надходження.

Головні завдання Пенсійного фонду України:

- забезпечення фінансування витрат на виплату пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення в Україні”, пенсій військовим і працівникам органів внутрішніх справ, допомоги на дітей, а також інших витрат, покладених чинним законодавством на цей фонд;

- акумуляція внесків, призначених для пенсійного забезпечення і виплати допомоги;

- участь у фінансуванні державних, регіональних і обласних програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, інших категорій населення й у страхуванні здоров'я пенсіонерів через страхові компанії;

- організація міжнародного співробітництва  в сфері пенсійного забезпечення, зокрема, щодо виплати пенсій громадянам, що виїхали за межі України;

- контроль за вчасним і повним надходженням страхових внесків до цього фонду;

- розробка одночасно з затвердженням Фонду соціального страхування України за згодою з Міністерством фінансів, Міністерством праці і Міністерством соціального забезпечення України пропозицій про встановлення тарифів для внесків на соціальне страхування (з урахуванням витрат на пенсійне забезпечення і соціальне страхування) і подання їх Кабінету Міністрів України;

- фінансування витрат, пов'язаних з виплатою державних пенсій, допомоги й інших виплат, передбачених законодавством України;

- визначення порядку використання і забезпечення контролю за правильним використанням коштів Фонду;

- приймати разом із Міністерством фінансів України, Міністерством праці і Міністерством соціального забезпечення України Мінпраці, Мінфіном і Мінсоцзабезпечення рішень про розміри відрахувань із підприємств і організацій на виплату пільгових пенсій у залежності від небезпеки, шкідливості, складності робіт і інших умов праці;

- брати участь у підготовці нормативних актів, спрямованих на удосконалення системи пенсійного забезпечення і порядку підвищення розміру пенсій у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін і підвищення заробітної плати; 

- участь у підготовці пропозицій до державних програм соціального розвитку і підвищення рівня народного добробуту, у розробці проектів міжурядових договорів із питань пенсійного забезпечення і фінансування витрат на виплату пенсій громадянам, що приїхали на постійне проживання в Україну з інших країн і які виїхали за її межі.

Пенсійний фонд України має право займатися комерційною діяльністю, головними напрямками якої є:

- вкладення коштів у короткострокові і довгострокові кредити, цінні папери державних органів, акціонерних товариств, фондових і товарних бірж, у комерційні банки;

- створення підприємств, участь у комерційних структурах (банки, страхові компанії, торгові доми, спільні підприємства, акціонерні товариства);

- проведення грошово-речових лотерей, добродійних вечорів, рекламно-інформаційні заходів (добродійні теле- і радіопрограми, спеціальні випуски в періодичній пресі).

Порядок стягнення страхових внесків на пенсійне забезпечення, перерахування добровільних внесків й інших надходжень, зарахування коштів Пенсійного фонду України на відповідні рахунки, їх облік і використання затверджує правління Фонду за згодою з Міністерством фінансів і Національним банком України.

Кошти Пенсійного фонду України використовуються на фінансування таких заходів:

- виплата пенсій за віком (у тому числі працюючим пенсіонерам), по інвалідності, при втраті годувальника, за вислугу років, соціальних і інших пенсій, встановлених законодавством України;

- виплата допомоги з догляду за дитиною і щомісячної допомоги на кожну дитину після досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством;

- підвищення пенсій у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін і збільшення заробітної плати;

- реалізація державних, регіональних і обласних програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, дітей та інших категорій населення;

- забезпечення поточної діяльності й утримання органів управління Фонду;

- поліпшення матеріально-технічної бази системи Фонду, органів і установ соціального забезпечення;

- організація роз'яснювальної роботи серед населення і здійснення інших заходів відповідно до завдань Пенсійного фонду України.

Фонд організує облік і одержує інформацію від підвідомчих організацій і установ, подає зведені дані відповідним статистичним і іншим органам, відповідає  за вчасне і повне фінансування витрат на виплату пенсій і допомоги за рахунок своїх коштів.

 Пенсійний фонд України, його управління в Автономній Республіці Крим, областях і м. Києві та Севастополі є юридичними особами, мають штампи і печатки встановленого зразка, рахунки в установах банків.

Фонд соціального страхування України. Для цілей соціального страхування громадян України Кабінет Міністрів України створив Фонд соціального страхування України. До нього направляється частина коштів від внесків на державне соціальне страхування підприємств, установ, організацій і кооперативів, розташованих на території країни, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форм власності і господарювання, а також громадян, які працюють в умовах оренди або займаються індивідуальною трудовою діяльністю. Кошти Фонду не підлягають оподатковуванню, грошовим, митним зборам, не входять до складу державного бюджету України, якщо інше не регламентується Законом України "Про державний бюджет”.

Всі організації України, де працюючі підлягають державному соціальному страхуванню, а також особи, які наймають окремих громадян за трудовими договорами, відповідно до чинного законодавства, зобов'язані платити страхові внески, а також вносити до Фонду суми: отримані у встановленому порядку від своїх працівників за видані путівки на санаторно-курортне лікування, відпочинок і туристичні подорожі; витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, причиною якої є виробничі травми і професійні захворювання в результаті порушення адміністрацією правил техніки безпеки; у зв'язку з підвищеною захворюваністю з вини адміністрації, а також травми, що одержали з вини інших організацій або окремих осіб; нарахованої пені у випадку несплати страхових внесків у встановлений термін і штрафи.

Всі юридичні і фізичні особи, які здійснюють платежі в цей Фонд, зобов'язані реєструватися як страховики за місцем свого знаходження.

Страхові внески на соціальне страхування платяться за тарифами, встановленими законодавством України.

Страхові внески нараховують, виходячи з встановленого тарифу внесків на соціальне страхування і заробітної плати всіх працюючих, що підлягають соціальному страхуванню, у тому числі штатних, позаштатних, сезонних, тимчасових, тих, що працюють за сумісництвом або виконують разові і короткострокові роботи при наявності укладених із ними письмових трудових угод.

За рахунок коштів Фонду соціального страхування здійснюються витрати на такі цілі: виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, з вагітності і пологам, при народженні дитини, на поховання; організацію санітарно-курортного лікування, відпочинок працюючих, їх дітей, ветеранів і інвалідів.

Кошти Фонду можуть витрачатися лише згідно з їх цільовим призначенням у встановленому порядку. Витрати за рахунок внесків сплачуються страхувальником із його каси або через його поточний рахунок в установі банку. Для бухгалтерії страхувальника підставою для виплати допомоги за рахунок коштів Фонду є відповідні законодавчі і нормативні документи. Допомогу за поточний місяць виплачують у терміни, встановлені для виплати заробітної плати за другу половину місяця.

Страхувальники не мають права припиняти виплату допомоги навіть у тих випадках, коли суми нарахованих внесків і інших платежів у Фонд соціального страхування не покривають фактичних витрат на виплату допомоги.

У випадках, якщо витрати, оплачені страхувальником за звітний квартал, перевищують нараховану на цей квартал суму внесків і інших платежів, різницю між сумою витрат і сумою внесків зараховують у рахунок оплати наступного кварталу.

Контроль за вчасним і повним надходженням внесків і інших платежів, а також правильністю витрат коштів Фонду соціального страхування здійснюють страхувальники, органи Фонду соціального страхування України, державна податкова адміністрація.

Фонд сприяння зайнятості населення був створений відповідно до Закону України "Про зайнятість населення”. Він є самостійною фінансовою системою, що може створювати відповідні умови для фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням зайнятості.

Джерела формування Фонду такі:

- кошти державного і місцевих бюджетів;

- обов'язкові внески підприємств, установ і організацій усіх форм власності незалежно від виду діяльності;

- добровільні внески громадян, закордонних фірм й інші надходження;

- кошти служби зайнятості за надані послуги підприємницьким структурам;

- цільові фінансові відрахування підприємств у випадках невиконання квоти з утворення спеціалізованих робочих місць для працевлаштування інвалідів, у випадках відмови від наймання на роботу в рахунок 5% квоти, у випадках порушення термінів інформування служби зайнятості  при звільненні працівників.

Нормативи обов'язкових відрахувань у Фонд визначає кожний рік Верховна Рада України при затвердженні бюджету. Фонд сприяння зайнятості населення створюється на державному і місцевому рівнях.

Бюджет Фонду сприяння зайнятості на наступний рік розробляється на підставі державних і регіональних програм і затверджується Кабінетом Міністрів України або відповідними місцевими державними адміністраціями. Державний центр зайнятості, а також  обласні, районні і міські центри зайнятості в межах передбачених асигнувань самостійно розпоряджаються коштами Фонду.

Підприємствам із місцевого фонду зайнятості можуть видаватися субсидії на виконання заходів, пов'язаних із підвищенням рівня зайнятості населення. Розмір субсидій затверджується в регіональних програмах зайнятості. Підприємства можуть одержувати з фонду зайнятості кредити на цілі, передбачені в програмах, на умовах повернення в передбачені терміни.

Видані і не повернуті в терміни кредити підлягають стягненню в примусовому порядку. Відповідальність за правильне нарахування і вчасну сплату коштів у Фонд зайнятості лягають на платників. Всі підприємства зобов'язані зареєструватися як платники в службі зайнятості за місцем свого знаходження.

Сума бюджетних асигнувань Фонду сприяння зайнятості населення щороку затверджується в державному бюджеті України окремим рядком.

Фонд сприяння конверсії був створений постановою Кабінету Міністрів України в 1992 році.

Джерелом формування цього фонду виступають такі кошти:

- відрахування від собівартості товарної продукції (робіт, послуг), що випускають підприємства оборонного комплексу, передбачених Програмою надзвичайних заходів для стабілізації економіки і виходу її з кризового стану;

- 50% сум виручки від продажу незавершених будівельних об'єктів, що передбачалися для виробництва і розробок військової техніки й озброєння і які не можуть бути використані в цивільному виробництві;

- 10% амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів підприємства й організацій, що підлягають конверсії (з їх згоди);

- частина коштів, отриманих від продажу військової техніки й озброєння, які звільняються в процесі скорочення Збройних Сил;

- цільових асигнувань з державного бюджету;

- добровільних внесків українських і закордонних юридичних і фізичних осіб, інших надходжень.

Кошти Фонду зберігаються на окремому рахунку в банку. Суми внесків у Фонд платники визначають самостійно.

Відрахування 3% від вартості товарної продукції, що випускається підприємствами оборонного комплексу, включається щомісяця до витрат виробництва, виходячи з суми фактичної собівартості товарної продукції за останній місяць.

Перерахування коштів у Фонд здійснюється кожен квартал не пізніше 20-го числа наступного після звітного місяця.

Розпорядником Фонду є Міністерство машинобудування військово-промислового комплексу і конверсії України.

Кошти Фонду використовуються на такі цілі:

- реконструкцію і технічне переоснащення військового виробництва на випуск цивільної продукції, у тому числі товарів народного споживання;

- проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, пов'язаних із розробкою нових наукових зразків цивільної продукції (соціальний захист працівників, перепрофілювання дослідницького виробництва);

- здійснення заходів для соціального захисту працівників, зайнятих розробкою і виробництвом військової техніки й озброєння;

- відшкодування збитків від списання залишків товарно-матеріальних цінностей, незавершеного виробництва, готової спеціальної продукції, що не може бути реалізована або використана в цивільному виробництві;

- покриття збитків від списання основних фондів підприємств оборонного комплексу або його конверсії, а також від утримання потужностей, необхідних для розробок і виробництва військової техніки й озброєння.

Фінансування заходів для соціального захисту працівників, зайнятих розробкою і виробництвом військової техніки й озброєння, здійснюється за такими напрямками:

- виплата компенсацій працівникам при звільненні в результаті конверсії виробництва;

- фінансування витрат на перекваліфікацію кадрів у зв'язку з конверсією військового виробництва;

- утримання об'єктів соціально-культурної сфери підприємств, що підлягають конверсії.

Кошти Фонду, не використані в поточному році, поверненню не підлягають.

Державний інноваційний фонд. Відповідно до Закону України "Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності” утворився Державний інноваційний фонд України, для фінансування заходів для забезпечення розвитку і використання досягнень науки і техніки. Фонд має відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

Кошти Фонду формуються за рахунок бюджетних асигнувань, що виділяються державою для підтримки науково-технічної діяльності, відрахувань підприємств, установ і організацій, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб.

Підприємства, установи та організації відраховують Фонду кошти в розмірі до 1% обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), із віднесенням їх на собівартість продукції.

З метою забезпечення фінансування галузевої науки, підприємствам, об'єднанням, організаціям і установам дозволяється перераховувати 70% обсягу зазначених відрахувань у спеціальний фонд позабюджетних коштів, що утвориться в міністерствах, відомствах, концернах, корпораціях й інших формуваннях для фінансування галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт, а також заходів для освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції.

При регіональних відділеннях утворені ради, до складу яких входять представники наукових закладів, науково-виробничих об'єднань, промислових і сільськогосподарських організацій, фахівці, представники державної адміністрації. Ці ради розробляють пропозиції  для визначення найперспективніших науково-технічних програм і проектів, затверджують витрати на їх здійснення, звіти про виконання проектів.

Фонд соціального захисту інвалідів створено відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів України”. Підприємства, які не створили або створили менше, ніж передбачено програмами, місць для інвалідів, щорічно зобов’язані відраховувати до фонду цільові кошти.

Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів  - не  менше 4% від загальної чисельності працюючих на підприємстві. Якщо кількість працюючих не більше 25 чоловік, норматив встановлюється в розмірі 1 робоче місце.

Розмір відрахувань до фонду – середня річна заробітна плата на відповідному підприємстві за кожне не створене або не зайняте робоче місце для інваліда.

Державний фонд охорони праці створено відповідно до Закону України "Про охорону праці”. Для його формування підприємства усіх форм власності вносять кошти на утворення фондів охорони праці усіх рівнів у розмірі 1% від фактичного обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), за виключенням сум податків, з віднесенням цих сум до витрат виробництва і обігу. Від загальної суми відрахувань підприємства направляють: 60 % — до фонду охорони праці підприємств, 10 % — до регіональних фондів, 30 % — до галузевого фонду охорони праці. Галузевий фонд 50 % одержаних сум перераховує до Державного фонду.

До цього Фонду зараховуються кошти від застосування органами державного нагляду за охороною праці штрафних санкцій до підприємств, штрафи за нещасні випадки та професійні захворювання.

Категория: Финансы | Добавил: eklion (10.01.2010)
Просмотров: 3303
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz