Четверг, 04.06.2020, 19:44
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Финансы

Місцеві бюджети України, їх доходи і видатки

До місцевого бюджету належать обласні, районні, селищні і сільські бюджети. Це фонди фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні місцевих Рад народних депутатів і органів місцевого і регіонального самоврядування. Усього місцевих бюджетів в Україні близько 13 тисяч. Основна група - це сільські, селищні і міські бюджети.

Система місцевих бюджетів існує у всіх країнах світу. Однак її розвиток і функції зумовлені сукупністю національних, політичних, економічних й інших чинників. Найбільший вплив мають економічні і політичні чинники.

Місцеві бюджети затверджуються місцевими органами влади і до державного бюджету не включаються.

У зв'язку з цим пошук форм і методів поліпшення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування є досить актуальним завданням. Тут можуть бути дві мети. Держпроз рахункові ланки економіки повинні мати нормальні умови для господарської діяльності і бути зацікавленими в кращому використанні усіх видів ресурсів, а місцеві Ради - у стабільному економічному зростанні і підвищенні ефективності усіх видів діяльності.

Цього можна досягти, якщо основу прибуткової частини бюджету складають платежі за ресурси. Такий підхід економічно обґрунтований, оскільки забезпечує реалізацію права власності місцевої Ради на ресурси, надані в розпорядження і використання суб'єктам господарювання. Зв'язок доходів місцевого бюджету з платежами за ресурси створюють умови, завдяки яким місцеві Ради ввійдуть до системи ринкових відносин як рівноправний партнер. Важливо, що платежі за ресурси запобігають використовувати їх марно, а місцеві Ради будуть зацікавлені в розширеному відтворенні ресурсів і посиленому контролі за їх використанням.

Місцеві Ради народних депутатів самостійно визначають напрямок використання коштів своїх бюджетів. Ці бюджети містять витрати на фінансування підприємств і організацій місцевого господарства, на фінансування заходів у сфері науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури, соціального забезпечення, на утримання місцевих органів влади і управління.

В умовах високих темпів розвитку науково-технічного прогресу зростають вимоги до якості робочої сили. Виробництво не може розвиватися без високої загальної культури, спеціальних знань, професійної підготовки працівників. Система освіти значно впливає на рівень продуктивності роботи, і з цього погляду витрати місцевих бюджетів мають продуктивний характер. Система освіти - це комплекс послідовно зв'язаних між собою ланок навчання: дошкільне виховання, загальноосвітні школи, професійно-технічне навчання, середня спеціальна і вища освіта.

Турбота про підвищення культурного рівня населення виявляється в планомірному збільшенні витрат бюджету на проведення культурно-освітньої роботи - утримання бібліотек, клубів, будинків і палаців культури, музеїв і т.д.

Важливе соціальне значення мають витрати бюджету на фінансування заходів для охорони здоров'я. Найбільшу частину в загальній сумі бюджетних витрат на охорону здоров'я становить фінансування лікувально-профілактичних закладів. Витрати на медичну допомогу на сучасному етапі одержують нове якісне наповнення. Розширюються роботи з диспансеризації населення, боротьби з алкоголізмом, наркоманією і СНІДом.

Значні кошти виділяються на фінансування місцевого господарства. Це, насамперед, житлове будівництво, водопостачання, каналізація, освітлення, благоустрій міст і селищ міського типу.

В умовах незалежності України і розширення самостійності територіально-адміністративних одиниць відкриваються можливості для принципово нового підходу до фінансового забезпечення потреб соціальної сфери. Розв’язання цієї проблеми повинно бути перенесене на рівень місцевих Рад. Це забезпечить діючий контроль за розподілом ресурсів, раціональний вибір пріоритетів розвитку, поставить фінансування розвитку соціальної сфери в залежність від зростання ефективності виробництва в регіоні. Справедливий і економічно обґрунтований розподіл соціальних благ і послуг може бути забезпечений тільки в межах міста або регіону. Зрозуміло, що в окремих випадках підтримка гарантованого державним законодавством рівня соціального обслуговування може зажадати виділення субвенцій із загальнодержавного бюджету.

Важливим напрямком поліпшення фінансового забезпечення соціальної сфери є удосконалення системи управління її розвитку. Насамперед, необхідний перехід до децентралізації управління. Основним суб'єктом управління повинні стати постійні комісії місцевих Рад, до їх розпорядження повинні бути передані відповідні грошові фонди. Вони можуть використовуватися на розвиток загальної освіти, культури, охорону здоров'я. Джерелами ресурсів для утворення цих фондів можуть бути кошти місцевих бюджетів, надходження від зацікавлених підприємств і організацій, приватні кошти населення, пожертвування і добровільні внески, субвенції з державного бюджету.

Виконавчі органи, що існують сьогодні, утворені за галузевим принципом і мають подвійне підпорядкування - місцевій Раді і вищому виконавчому органу. Через це вони не можуть виконувати роль суб'єкта соціально-економічної політики в містах. У їх розпорядженні знаходяться переважно фінансові ресурси, передбачені в місцевих бюджетах.

Координація використання таких значних сум фінансових ресурсів є нагальною потребою. Концентрація коштів із усіх джерел у спеціальні фонди сприяла б раціональному використанню їх.

Сутність нових методів вирішення цих питань в умовах економічної реформи полягає в тому, щоб перебороти всі негативні тенденції і стереотипи. У ринкових відносинах залучення коштів населення є як необхідністю, так і реальністю. Система фінансування повинна ґрунтуватися на збалансованій єдності бюджетних і позабюджетних джерел при значній децентралізації на користь самокерованих територіальних структур.

Всі ці проблеми вимагають серйозної наукової розробки, вивчення досвіду зарубіжних країн і невідкладного вирішення.

Прибутки і видатки місцевих бюджетів. Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у формуванні фондів коштів, що є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих Рад народних депутатів, розподілі і використанні цих фондів на фінансування утримання і розвитку соціальної інфраструктури, місцевого господарства.

Відповідно до існуючого законодавства сільські, селищні і міські Ради народних депутатів у межах своєї компетенції самостійно розробляють, затверджують і виконують бюджети місцевого самоврядування. Втручання в цей процес із боку державних органів не допускається.

До доходів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласного, міського (міст Києва і Севастополя) бюджетів зараховуються:

§ частина податку на додану вартості і акцизного збору, що визначається законом про Державний бюджет України, але не менше 20 %;

§ податок на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності (крім комунальної) і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 70% від ставки, передбаченої чинним законодавством для відповідної категорії платників, та 100 % податку на прибуток підприємств і організацій комунальної власності цього рівня;

§ частина прибуткового податку з громадян;

§ 70 % податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності і підпорядкування;

§ плати за землю, що дорівнює 10 % від ставки, передбаченої законодавством України до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і 70 % - у бюджети міст Києва і Севастополя;

§  надходження від внутрішніх позик і грошово-речових лотерей, що проводяться за рішенням відповідних Рад народних депутатів, відповідно до законодавства України;

§ частина доходів від приватизованого державного майна, яка визначається законом про державний бюджет на рік;

§ відрахування, дотації, субвенції з Державного бюджету України;

§ надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності цього рівня;

§ дивіденди, отримані на акції і цінні папери, що належать державі в акціонерних господарських товариствах, створених за участю підприємств комунальної власності цього рівня;

§ інші надходження, встановлені законодавством України.

До прибутків районних бюджетів районів, міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів у порядку, на умовах і в межах, встановлених законодавством України, зараховуються:

§ податок на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності (крім комунальної) і підпорядкування у розмірі, визначеному Радою народних депутатів вищого рівня, та 100 % податку на прибуток підприємств і організацій комунальної власності цього рівня;

§ прибутковий податок із громадян у розмірі, визначеному Радою народних депутатів вищого рівня;

§ плата за землю до районних бюджетів у розмірах, визначених Радою народних депутатів вищого рівня, і 60% - до міських бюджетів (міст обласного підпорядкування);

§ податок на нерухоме майно громадян;

§ місцеві податки і збори, крім винятків, передбачених законодавством України;

§ частина доходів від приватизації державного майна, яка визначається Радою народних депутатів вищого рівня;

§ надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що знаходяться в комунальній власності цього рівня;

§ відрахування, дотації, субвенції, отримані з  бюджетів  вищого рівня;

§ інші надходження;

До прибутків районних у містах бюджетів зараховуються:

§ податок на прибуток підприємств і організацій  усіх форм власності (крім комунальної) і підпорядкування у розмірі, визначеному місцевою Радою народних депутатів вищого рівня, і 100% податку на прибуток підприємств і організацій комунальної власності цього рівня;

§ прибутковий податок з громадян у розмірі, визначеному місцевою Радою народних депутатів вищого рівня, але не менш як 50%;

§ плата за землю у розмірах, визначених Радою народних депутатів вищого рівня;

§ місцеві податки і збори в розмірах, визначених Радою народних депутатів міста, крім винятків, передбачених законодавством України;

§ частина доходів від приватизації державного майна, яка визначається міською Радою народних депутатів вищого рівня;

§ надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що знаходяться в комунальній власності цього рівня;

§ відрахування, дотації, субвенції, отримані з бюджетів вищого рівня;

§ інші надходження.

Види податків й інших платежів, які підлягають зарахуванню до районного в місті бюджету, встановлюються міською Радою народних депутатів відповідно до законів України, чинного законодавства Автономної Республіки Крим і рішень відповідних Рад народних депутатів вищого рівня, прийнятих у межах їх компетенції.

До прибутків міських (міст районного підпорядкування), сільських, селищних бюджетів у порядку і на умовах, встановлених законодавством України, зараховуються:

§ податок на прибуток підприємств і організацій  усіх форм власності (крім комунальної) і підпорядкування у розмірі, визначеному місцевою Радою народних депутатів вищого рівня, і 100% податку на прибуток підприємств і організацій комунальної власності цього рівня;

§ прибутковий податок з громадян у розмірі, визначеному місцевою Радою народних депутатів вищого рівня;

§ плата за землю, що дорівнює 60% від ставки, передбаченої законодавством;

§ місцеві податки і збори, крім винятків, передбачених законодавством України;

§ частина доходів від приватизації державного майна, яка визначається міською Радою народних депутатів вищого рівня;

§ надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що знаходяться в комунальній власності цього рівня;

§ відрахування, дотації, субвенції, отримані з бюджетів вищого рівня;

§ інші надходження.

З державного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя може передаватися частина доходів у вигляді відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів, які діють на даній території, або дотацій і субвенцій. Розмір відрахувань за пропозицією Президента України затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет на відповідний термін з урахуванням економічного, соціального, природного й екологічного стану відповідних територій.

Розмежування доходів, закріплених за бюджетами Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя, між республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст Києва і Севастополя) і бюджетами районів, міст обласного підпорядкування, районів у містах (містах Києва і Севастополя), здійснюється Верховної Радою Криму, обласними, міськими (містах Києва і Севастополя) Радами народних депутатів, з урахуванням економічного, соціального, природного й екологічного стану відповідних районів і населених пунктів за поданням Рад нижніх рівнів.

З республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів здійснюються видатки на такі цілі:

§ фінансування закладів і організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також соціально-культурних заходів, відповідно до покладених на ці органи влади функцій;

§ утримання органів влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя і органів місцевого самоврядування;

§ фінансування підприємств і господарських організації, що входять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів;

§ інші заходи, що фінансуються відповідно до чинного законодавства України з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, областей, міських (міст Києва і Севастополя і міст обласного підпорядкування) і районних бюджетах утворюються резервні фонди Уряду Автономної Республіки Криму, виконавчих комітетів обласних, міських (міст Києва і Севастополя і міст обласного підпорядкування), районних Рад народних депутатів у розмірі до 1 % від обсягу видатків кожного з них для фінансування невідкладних заходів, які не могли бути передбачені під час затвердження зазначених бюджетів.

У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, міських, районних, селищних, сільських бюджетах утворюється обігова касова готівка. Вона може бути використана протягом року для покриття тимчасових касових витрат і повинна бути відновлена в тому ж році до розмірів, встановлених під час затвердження відповідного бюджету.

Розмежування видів видатків між бюджетами, що входять до складу Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, здійснюються, відповідно, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст Києва і Севастополя) Радами народних депутатів та районними і міськими (міст із районним поділом) Радами народних депутатів.

Категория: Финансы | Добавил: eklion (10.01.2010)
Просмотров: 2347
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz