Понедельник, 01.06.2020, 20:11
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Финансы

Організація роботи з нарахування і стягнення податків. Державна податкова служба України, її завдання, функції та права

Організаційні і правові принципи здійснення податкової політики і функціонування податкової системи в Україні визначені в Законах України "Про систему оподатковування” і "Про державну податкову службу в Україні”. Ці законодавчі акти визначають систему податків в Україні, а також апарат виконавчої державної влади, що здійснює податкову політику й організує стягнення податків, зборів у розпорядження держави.

Апаратом державної виконавчої влади, на який покладені перераховані функції, є Державна податкова служба України, створена при Кабінеті Міністрів України у складі Головної Державної податкової адміністрації України і Державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах.

Головним завданням Державної податкової адміністрації є забезпечення дотримання законодавства про податки, повний облік усіх платників податків і інших обов'язкових платежів у бюджет, здійснення контролю, забезпечення правильності нарахування і сплати цих платежів.

Для забезпечення роботи з нарахування і стягнення податків та зборів Головна Державна податкова адміністрація України виконує такі функції:

ü           виконує безпосередньо й організує роботу Державних податкових адміністрацій щодо контролю за дотриманням законодавства про податки й інші платежі в бюджет, а також за порядком індивідуальної трудової діяльності;

ü           розробляє пропозиції з удосконалення податкового законодавства;

ü           розробляє і розповсюджує інструктивні, методологічні вказівки й інші нормативні документи про порядок застосування законодавчих актів про податки й інших платежів у бюджет;

ü           розробляє форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних із нарахуванням і сплатою податків і інших платежів у бюджет, а також форми звітів про проведену Державними податковими адміністраціями роботу;

ü           організує роботу Державних податкових адміністрацій:

ü           з обліку, оцінки і реалізації конфіскованого, безгосподарного майна, майна, що перейшло за правом спадкування державі;

ü           з проведення перевірок правильності стягнення і заощадження коштів, отриманих за сплату державного мита, а також при виконанні касових операцій виконавцями сільських і селищних Рад народних депутатів при одержанні від населення коштів від сплати податкових платежів;

ü           проводить обстеження і перевірки організації роботи Державних податкових інспекцій усіх рівнів управління, за результатами яких застосовує заходи для усунення виявлених порушень;

ü           організує професійну підготовку і перепідготовку кадрів;

ü           здійснює заходи для створення інформаційної системи, автоматизованих робочих місць, інших способів автоматизації і комп'ютеризації роботи Державних податкових інспекцій.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях і містах із районним поділом виконують функції головних Державних податкових адміністрацій.

Державні податкові адміністрації в районах, у містах без районного поділу виконують такі функції:

ü           здійснюють контроль за дотримання законодавства про податки й інші платежі в бюджет;

ü           забезпечують сучасний і повний облік платників податків й інших платежів у бюджет, а також правильність нарахування цих платежів громадянам України й інших країн, іноземним громадянам і особам без громадянства;

ü           контролюють вчасність подачі платниками бухгалтерських та фінансової звітності та інших документів, пов'язаних із нарахуванням платежів у бюджет, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподатковування, нарахування податків й інших платежів у бюджет;

ü           забезпечують правильність застосування і вчасність стягнення фінансових санкцій, передбачених іншими законодавчими актами України за порушення зобов'язань перед бюджетом, а також стягнення адміністративних штрафів за ці порушення, допущені службовими особами підприємств, установ, організацій і громадянами;

ü           передають правоохоронним органам матеріали про факти порушення, за які передбачена кримінальна відповідальність;

ü           розглядають заяви, пропозиції і скарги громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподатковування і скарги на дії службових осіб Державних податкових адміністрацій.

Головній державній податковій інспекції України, державним податковим інспекціям у Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах надається право:

1) здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності, та у громадян перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій та інших документів незалежно від способу подання інформації (включаючи комп'ютерний), пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, наявності посвідчень про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів) на її здійснення, а також одержувати від службових осіб і громадян у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок; перевіряти у службових осіб і громадян документи, що посвідчують особу, під час проведення перевірок з питань оподаткування; викликати службових осіб і громадян для дачі пояснень з питань обліку і сплати податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів;

2) одержувати безплатно від підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, і громадян відомості, довідки про діяльність, отримані прибутки, видатки підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, та громадян, що перевіряються, про відкриті, закриті розрахункові, валютні та інші рахунки, інформацію про наявність або обіг коштів на цих рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, та іншу інформацію, пов'язану з обліком та сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, входити в будь-які інформаційні системи, зокрема комп'ютерні, для визначення об'єкта оподаткування;

3) обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, та громадян, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, незалежно від місця їх знаходження. У разі відмови керівників підприємств, установ, організацій і громадян допустити службових осіб державних податкових інспекцій до обстеження зазначених приміщень, неподання документів про отримані прибутки і витрати державні податкові інспекції мають право визначати оподатковуваний доход (прибуток) таких підприємств, установ, організацій і громадян на підставі документів, що свідчать про одержані ними доходи, а стосовно громадян - з урахуванням оподаткування осіб, які займаються аналогічною діяльністю;

4) вимагати від керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій, а також від громадян, які перевіряються, усунення виявлених порушень законодавства про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів і законодавства про підприємницьку діяльність та контролювати їх виконання, а також припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень службовими особами державних податкових інспекцій;

5) зупиняти операції підприємств, установ, організацій та громадян за розрахунковими, валютними, іншими рахунками в установах Національного банку України, комерційних банках, інших фінансово-кредитних установах у разі відмови у проведенні документальної перевірки чи недопущення працівників державних податкових інспекцій для обстеження приміщень, які використовуються для одержання доходів або пов'язані з утриманням інших об'єктів оподаткування, неподання (або відмови подати) державним податковим інспекціям та їх службовим особам бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обліком і сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, або непред'явлення посвідчень про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів) на її здійснення, а також у разі відсутності обліку об'єктів оподаткування;

6) вилучати у підприємств, установ та організацій документи, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, а у громадян-підприємців, які порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, - реєстраційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) з наступною передачею матеріалів про порушення органам, що видали ці документи;

7) застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у вигляді стягнення:

- двократного розміру до нарахованої за результатами перевірки суми податку, іншого платежу до бюджетів, внеску до державного цільового фонду, а у разі повторного порушення протягом року після встановлення порушення попередньою перевіркою - у п'ятикратному розмірі до нарахованої за результатами перевірки суми податку;

- 50 відсотків належних до сплати сум податків або інших платежів до бюджетів чи внесків до державних цільових фондів за неподання або невчасне подання державним податковим інспекціям податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших документів, необхідних для обчислення податків, інших платежів і внесків, а також за неподання або невчасне подання установам банків платіжних доручень на сплату податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів.

Фінансові санкції, передбачені цим пунктом, застосовуються щодо податків, інших платежів і внесків, за якими встановлено обов'язкове подання державним податковим інспекціям податкових декларацій, розрахунків;

8) стягувати до бюджетів та державних цільових фондів донараховані за результатами перевірок суми податків, інших платежів і внесків, суми недоїмки з податків, інших платежів, внесків, а також суми штрафів та інших санкцій, передбачених пунктом 7 цієї статті та іншим законодавством України, з підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та наслідків фінансово-господарської діяльності, у безспірному порядку, а з громадян - за рішенням суду або через нотаріальні контори за виконавчими написами;

9) за невчасне виконання установами банків та іншими фінансово-кредитними установами розпоряджень державних податкових інспекцій про безспірне стягнення податків, інших платежів і внесків, а також доручень підприємств, установ, організацій та громадян на сплату податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за кожен день прострочення (включаючи день сплати) у розмірах, встановлених законодавством щодо таких видів платежів;

10) накладати адміністративні штрафи:

- на керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій, винних у заниженні суми податку або іншого платежу чи внеску, у приховуванні (заниженні) об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування або веденні його з порушеннями встановленого порядку, у неподанні, невчасному поданні або поданні за невстановленою формою бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень та інших документів, пов'язаних з обліком і сплатою податків або інших платежів до бюджетів чи внесків до державних цільових фондів, - від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати, а за ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

- на керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, які не виконують перелічених у пунктах 2-5 цієї статті вимог державних податкових інспекцій та їх службових осіб, - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

- на службових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачували доходи, винних у неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум прибуткового податку з громадян, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли такі перерахування дозволено законодавством), у неповідомленні або невчасному повідомленні державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про прибутки громадян;

- у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, а за ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат;

- на громадян, винних у неподанні або невчасному поданні декларацій про доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних, у відсутності обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлено обов'язкову форму обліку, - від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати;

-на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у протидіях службовим особам державних податкових інспекцій, зокрема у недопущенні їх до приміщень, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та одержання доходів, - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

-на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством, - від трьох до восьми мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини або без такої;

-на громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їх дії, чи здійснюють продаж товарів, не зазначених у деклараціях, - від одного до десяти мінімальних розмірів заробітної плати, а за ті ж дії, вчинені громадянином, якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

11) користуватися безперешкодно в службових справах засобами зв'язку, які належать підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форм власності;

12) у разі виявлення зловживань під час здійснення контролю за надходженням валютної виручки, проведенням розрахунків із споживачами з використанням товарно-касових книг, а також за дотриманням лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги давати доручення органам державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій;

Права, передбачені пунктами 1-4, 6, 11 цієї статті, надаються службовим особам державних податкових інспекцій, а права, передбачені пунктами 5, 7-10 і 12 цієї ж статті, - тільки начальникам державних податкових інспекцій та їх заступникам.

Головній державній податковій адміністрації України надане право скасовувати рішення державних податкових адміністрацій в областях і містах Києві і Севастополі у випадках невідповідності їх чинному законодавству, а державним податковим адміністраціям в областях, містах - рішення нижчих державних податкових адміністрацій із тих самих умов.

Рішення Головної державної податкової адміністрації України може бути скасовано судом.

Категория: Финансы | Добавил: eklion (10.01.2010)
Просмотров: 1011
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz