Понедельник, 25.05.2020, 20:32
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Государственное регулирование экономики

Сущность стратегии социально-экономической политики. Опредиление общественных потребностей и интересов
Визначення суспільних потреб та інтересів здійснюється через узагальнення і поєднан¬ня особистих, колективних і державних ін¬тересів. Суспільним джерелом виникнення й фіксування цілей є потреби та інтереси людей. Ці вектори ціле¬покладання в державній економічній політиці є засадними для так званого громадянського суспільства як форми постіндустрі-ального суспільства. Різноманітність потреб, поглядів, підходів, мотивів та інтересів згідно з постіндустріальною концепцією розвитку є необхідною й бажаною, тому що породжує в суспільс¬тві той потенціал, який забезпечує його динамічний розвиток.
Потреби та інтереси людей агрегуються (узагальнюються) по¬літичними партіями, громадськими організаціями, спілками і т. п. й трансформуються в колективні інтереси. Свої вимоги щодо ці¬лей висувають як прибічники патерналістської політики, так і прихильники реформ. Консенсус і компроміс між різними полі виконавчої влади визначається територіальним устроєм країни, згідно з яким система адміністративно-територіального устрою України складається з Автономної Республіки Крим, областей (24), районів (близько 490), міст, районів у містах, селищ і сіл.
Невід'ємною складовою частиною України є Автономна Рес¬публіка Крим. Представницьким органом АР Крим є Верховна Рада, урядом — Рада міністрів. Голова Ради міністрів призначає¬ться та звільняється з посади Верховною Радою АР Крим за по¬годженням із Президентом України. Повноваження, порядок формування та діяльності Верховної Ради і Ради міністрів Авто¬номної Республіки Крим визначаються Конституцією та закона¬ми України, нормативно-правовими актами Верховної Ради АР Крим з питань, віднесених до її компетенції.
Правовою основою діяльності місцевих державних адміністра¬цій є Закон України «Про місцеві державні адміністрації». Закон ви¬значає, що адміністрації виконують повноваження державної влади та делеговані їй виконавчі функції відповідних рад (обласних і ра¬йонних) через створені управління, відділи та інші структурні під¬розділи. Отже, МДА діють за принципом субординації, відпові¬дальності перед Президентом, Кабінетом Міністрів, підзвітності й підконтрольності органам виконавчої влади вищого рівня, а також районним та обласним радам у межах чинного законодавства.
Специфіка діяльності місцевих державних адміністрацій пов'язана з тим, що їхню фінансово-економічну основу становлять земля, природні ресурси, комунальна власність, доходи місцевого бюджету. У комунальній власності перебувають життєво важливі об'єкти житлово-комунального господарства (житлові будинки, ліфтове господарство, тепло-, водо,- газо-, електропостачання, каналізація, благоустрій і т. д.), міського транспорту, шляхового господарства, соціально-культурної та побутової сфери (дошкільні дитячі заклади, школи, бібліотеки, лікарні, станції швидкої медичної допомоги тощо).
До основних функцій місцевих державних адміністрацій сто¬совно регулювання економічних відносин та соціально-економіч¬ного розвитку регіонів належать: розробка прогнозів і програм соціально-економічного розвитку регіону; бюджетна діяльність; забезпечення функціонування об'єктів комунальної власності; забезпечення раціонального використання землі, природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища; упорядкування та стимулювання діяльності малого та середнього бізне¬су; соціальний захист та розв'язання проблем зайнятості населення і т. д. тичними силами з приводу базових суспільних цінностей дося¬гаються застосуванням демократичних соціальних технологій (референдумів, виборів, переговорів, вивчення громадської думки та ін.), реалізацією принципів соціального партнерства. Ідеальна ситуація — коли індивідуальні й асоційовані суб'єкти усвідомлюють необхідність і корисність цілей ДРЕ та добровільно беруть участь у реалізації таких.
Категория: Государственное регулирование экономики | Добавил: eklion (16.11.2009)
Просмотров: 639
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz