Четверг, 28.05.2020, 09:01
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Системный анализ

ЕТАПИ СИСТЕМНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

Незалежно від конкретних етапів та підетапів системного дослід­ження існують основні структурні елементи, основна послідовність «мета — способи досягнення мети — ресурси». Мета зазвичай структурується у вигляді дерева (мультидерева) цілей, про що ми будемо говорити пізніше. 

 

В загальному випадку для побудови сис­теми та керування нею необхідна реалізація наступних етапів:

@ визначення проблеми;

@ ідентифікація призначення системи;

@ ідентифікація змінних та взаємних зв 'язків між ними;

@ ідентифікація функцій та структури сис­теми;

@ ідентифікація оточення (середовища існу­вання) системи;

@ генерація та визначення пріоритетів альтернативних потоків;

@ оцінювання ресурсів, необхідних для реалізації кожного з можливихваріантів;

@ визначення наявності ресурсів;

@ оцінка ефективності варіантів та вибір прийнятної альтернативи, яка може бути реалізована з урахуванням існуючих обмежень;

@реалізація (впровадження) обраної альтернативи та корегування плану.

 

         Існує багато  поглядів на черговість виконання певних робіт у ході системного аналізу. В таблиці 7.1 наведено декілька варіантів порядку розвязання проблем.

Таблиця 7.1. Етапи системного розв'язання проблем

 

За С.Л. Оптнером

За С. Юнгом

За С.П. Ніканоро-вим

За Ю.1. Черняком

1. Ідентифікація сим­птомів

1. Визначення мети організації

1. Виявлення проб­леми

1. Аналіз проблеми

2. Визначення акту­альності проблеми

2. Виявлення проб­леми

2. Оцінка актуально­сті проблеми

2. Визначення систе­ми

3. Визначення цілей

 

 

4. Визначення струк­тури

3. Діагноз

 

 

4. Пошук рішення

3. Аналіз обмежень проблеми

 

4. Визначення крите­ріїв

3. Аналіз структури системи

 

4. Формулювання за­гальної мети та кри­теріїв

5. Визначення мож­ливостей

5. Оцінка і вибір аль­тернативи

5. Аналіз існуючої системи

5. Деком позиція мс­ти, визначення по­треб в ресурсах. композиція цілей

6. Знаходження аль­тернатив

6. Узгодження рі­шення

6. Пошук можливос­тей

6. Виявлення ресур­сів, композиція ці­лей

7. Оцінка альтерна­тив

7. Затвердження рі­шення

7. Вибір альтернати­ви

7. Прогноз та аналіз майбутніх умов

8. Вироблення рі­шення

8. Підготовка до вве­дення в дію

8. Забезпечення ви­знання

8.Оцінка цілей та за­собів

9. Визнання рішення

9. Управління засто­суванням рішення

9. Прийняття рішен­ня (формальної від­повідальності)

9. Відбір варіантів

10. Запуск процесу рішення

10. Перевірка ефек­тивності

10. Реалізація рішен­ня

10. Діагноз існуючої системи

11. Управління про­цесом реалізації рі­шення

 

 

11. Визначення ре­зультатів рішення

11. Побудова комп­лексної програми розвитку

12. Оцінка реалізації та її наслідків

 

 

 

 

12. Проектування організації для дося­гнення цілей

 

 

 

 

Послідовність етапів Стенфорда Оптнера відображає основи аме­риканської школи системного аналізу (Бернард Радвік, Еріх Квейд), яка зорієнтована, насамперед, на оцінювання та відбирання конкрет­них проектів систем (систем озброєння, планів капіталовкладень за замовленнями уряду, промислових систем). Натомість у розумінні Стенлі Юнга, яскравого представника школи системного проектування та управління організаціями, СА є стрижнем структури організації та постійний метод її роботи.

На грунті основних наведених понять та термінів, що викорис­товуються при дослідженні складних систем, будуються загальні способи використання цих понять у вигляді методологій систем­ного дослідження, що у свою чергу включають певну послідов­ність кроків.

Різні автори схильні різним чином визначати послідовність та наз­ви етапів системного дослідження, але за цим для всіх них характер­ним є єдність поглядів та принципова єдність підходів до поділу СА на етапи.

 

Категория: Системный анализ | Добавил: eklion (17.01.2010)
Просмотров: 2154
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz