Понедельник, 25.05.2020, 20:04
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Облік безготівкових розрахунків за рахунками клієнтів банку

Основні правила обліку безготівкових розрахунків між клієнтами в межах одного банку і між банками.

Безготівкові розрахунки – це розрахунки, які провадить банк перерахуванням грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача або заліком взаємних вимог підприємств.

Загальні принципи безготівкових розрахунків, їх форми, стандарти документів і документообороту визначає "Інструкція № 7 Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України” від 02.08.1996 р. № 204.

Кошти з рахунку клієнта списуються за розпорядженням його власника, крім випадків, у яких чинним законодавством передбачене безспірне стягнення та безакцептне списання коштів.

Підприємства самостійно обирають форми розрахунків, передбачені Інструкцією № 7, та вказують їх при укладенні між собою договорів.

Безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрахункових документів:

·    платіжними дорученнями;

·    платіжними вимогами дорученнями;

·    чеками;

·    акредитивами;

·    векселями;

·    платіжними вимогами;

·    інкасовими дорученнями (розпорядженнями).

Платіжні вимоги та інкасові доручення (розпорядження) застосовуються у випадках безспірного стягнення та безакцептного списання коштів.

Безготівкові розрахунки за товари і послуги можуть здійснюватися за допомогою банківських платіжних карток. Порядок використання платіжних карток визначається "Положенням про порядок здійснення бухгалтерських операцій з банківськими платіжними картками національної системи” від 30.12.1996 р. № 353.

Платіжні рахунки

Безготівкові розрахунки здійснюються через банк шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів.

Безготівкові розрахунки здійснюються з використанням платіжних рахунків.

 

Для обліку коштів на поточних рахунках СГД використовується балансовий рахунок 2600.

Для обліку коштів на поточних бюджетних рахунках підприємств, які утримуються з бюджетів використовуються балансові рахунки: 2520, 2540, 2541, 2542.

Облік позабюджетних коштів на поточних рахунках бюджетних підприємств ведеться на балансових рахунках 2530, 2551, 2553, 2555.

Облік коштів на поточних рахунках фізичних осіб ведеться на балансовому рахунку 2620.

Облік коштів в розрахунках ведеться на балансових рахунках: 2526, 2550, 2552, 2554, 2602, 2622.

Облік коштів для розрахунків платіжними картками ведеться на балансових рахунках 2605, 2625.

За поточними рахунками виконуються операції, які виникають у процесі поточної (основної), інвестиційної, фінансової діяльності підприємства. Основні операції за поточними рахунками: платежі за виконані роботи, сировину, товарно-матеріальні цінності і послуги; податкові та обов’язкові платежі до бюджету; зарахування сум отриманих кредитів, сплата кредитів та відсотків за кредит; розміщення коштів у депозити; вкладення в цінні папери та інше.

Розрахункові документи приймаються банком до виконання тільки в межах наявних коштів на рахунку клієнта. Якщо на рахунку підприємства недостатньо коштів для здійснення розрахунків, банк приймає у випадках, передбачених Інструкцією № 7, розрахункові документи та враховує їх на позабалансових рахунках, виконуючи платежі згідно з черговістю, встановленою чинним законодавством. Якщо законодавством не визначено черговість виконання платежів, такі документи виконуються банками у календарній черговості їх надходження.

Для обліку розрахункових документів у випадках, коли неможливе здійснення розрахунків, використовуються позабалансові рахунки

9803  А  Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у платників

9804  А  розрахункові документи не сплачені в строк через відсутність коштів у банку

За умов закриття рахунку згідно з законодавчими актами України та нормативними актами НБУ сума з недіючого поточного рахунку перераховується на рахунок 2903  П  "Кредиторська заборгованість клієнтів за недіючими рахунками”. З цього рахунку здійснюється погашення заборгованості клієнтів або суми перераховуються за напрямками, скерованими чинним законодавством.

 

Особливості обліку коштів при використанні різних форм розрахунків: платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, розрахункових чеків, акредитивів, векселів.

Облік розрахунків з використанням платіжних доручень.

Платіжне доручення – це документ, який являє собою письмово оформлене доручення клієнта банку на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку.

Це найбільш поширена форма розрахунків, що використовується в розрахунках між клієнтами, з бюджетом, позабюджетними структурами.

Банк приймає до виконання платіжні доручення тільки в межах наявних коштів на рахунку платника, за винятком перерахування до бюджету сум податків, зборів, інших обов’язкових платежів, які приймаються банками незалежно від наявності коштів на рахунках підприємств. При відсутності коштів такі платіжні доручення враховуються на позабалансових рахунках 9803, 9804. при недостатності коштів здійснюється часткова оплата таких платіжних доручень, яка оформляється меморіальним ордером.

 

Бухгалтерські проводки

1.     Проведення розрахунків платіжними дорученнями, якщо клієнти обслуговуються в одному банку

Дт 2600 платника

Кт 2600 одержувача

2.     Проведення розрахунків платіжними дорученнями, якщо клієнти обслуговуються в різних банках

·        в банку платника

Дт 2600 платника

Кт 1200

·        в банку одержувача

Дт 1200

Кт 2600 одержувача

 

Облік розрахунків з використанням гарантованих доручень

Розрахунки гарантованими дорученнями застосовуються тоді, коли одержувач не має рахунку в установі банку або розрахунки безпосередньо з одержувачем коштів платіжними дорученнями неможливі та їх можна перерахувати тільки через підприємства зв’язку. При цьому до всіх примірників гарантованого доручення додається відповідно оформлений список одержувачів переказів із зазначенням мети переказу; підприємство подає відділенню зв’язку заповнені бланки переказів.

Суми гарантованих доручень депонуються на рахунку 2602.

Реєстри гарантованих доручень, прийнятих на інкасо обліковуються на позабалансовому рахунку 9830  А  "Документи і цінності, прийняті на інкасо”.

Реєстри гарантованих доручень, відісланих на інкасо до банку одержувача обліковуються на позабалансовому рахунку 9831  А  "Документи і цінності, відіслані на інкасо”.

 

Бухгалтерські проводки

1.Проведення розрахунків гарантованими дорученнями в одному банку

·        депонування суми гарантованого доручення

Дт 2600

Кт 2602

·        перерахування коштів підприємству зв’язку

Дт 2602

Кт 2600 (підприємства зв’язку)

2.       Проведення розрахунків гарантованими дорученнями, якщо підприємство зв’язку обслуговується іншим банком

·        в банку платника

- депонування суми гарантованого доручення

Дт 2600

Кт 2602

- отримання реєстру гарантованих доручень, перерахування коштів до банку одержувача

Дт 2602

Кт 1200

·        в банку одержувача

- отримання реєстру гарантованих доручень на інкасо

Дт 9830
Кт 9910

- відправлення реєстру гарантованих доручень на інкасо

Дт 9931

Кт 9930

- отримання коштів від банку платника

Дт 1200

Кт 2600  (підприємства зв’язку)

Дт 9910

Кт  9831

 

Облік розрахунків з використанням платіжних вимог-доручень

Платіжна вимога-доручення – це розрахунковий документ, що являє собою вимогу одержувача коштів до платника, про сплату певної суми через банк.

Платіжна вимога-доручення виписується постачальником і разом з відвантажувальними, транспортними документами пересилається поза банком платнику. Платник дозаповнює ту частину платіжної вимоги-доручення, яка підтверджує його згоду на здійснення платежу і передає у свій банк для оплати.

 

Бухгалтерські проводки

1. Проведення розрахунків платіжними вимогами-дорученнями, якщо клієнти обслуговуються в одному банку

Дт 2600  платника

Кт 2600 одержувача

2. Проведення розрахунків платіжними вимогами-дорученнями, якщо клієнти обслуговуються в різних банках

·     в банку платника

Дт 2600 платника

Кт 1200

·     в банку одержувача

Дт 1200

Кт 2600 одержувача

 

Облік розрахунків з використанням розрахункових чеків

Розрахунковий чек – це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекоотримувачу зазначену в чеку суму коштів.

Чеки застосовуються для здійснення розрахунків у безготівковій формі між юридичними особами, а також між фізичними та юридичними особами з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, виконані роботи та надані послуги.

Для розрахунків чеками клієнти отримують в банку – емітенті чекові книжки. Фізичні особи можуть отримати розрахунковий чек для разового розрахунку. Чекові книжки та чеки обліковуються на позабалансовому рахунку 9821  А  "Бланки суворої звітності”.

Для здійснення розрахунків чеками суми ліміту депонуються на рахунках: 2526, 2550, 2552, 2554, 2602.

Реєстри чеків, прийняті на інкасо, обліковуються на рахунку 9830. Реєстри чеків, відіслані на інкасо до банку – емітента, обліковуються на рахунку 9831.

 

Бухгалтерські проводки

1.     Видача чекової книжки

Дт 9910

Кт 9821

2.      Депонування суми ліміту

Дт 2600 платника

Кт 2602

3.       Проведення розрахунків розрахунковими чеками, якщо клієнти обслуговуються в одному банку

·     отримання розрахункового чеку з реєстром

Дт 2602

Кт 2600 одержувача

4.       Проведення розрахунків розрахунковими чеками, якщо клієнти обслуговуються в різних банках

·        в банку платника

- отримання розрахункового чеку з реєстром,  перерахування коштів до банку одержувача

Дт 2602

Кт 1200

·        в банку одержувача

- отримання розрахункового чеку з реєстром на інкасо

Дт 9830

Кт 9910

- відправлення розрахункового чеку з реєстром на інкасо

Дт 9831

Кт 9830

- отримання коштів від банку платника

Дт 1200

Кт 2600 одержувача

Дт 9910

Кт 9831

5.     Повернення невикористаної суми ліміту

Дт 2602

Кт 2600 платника

 

Облік розрахунків з використанням акредитивів

Акредитив – це грошове зобов’язання банку за дорученням свого клієнта здійснити постачальнику платежі за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги за умовами, передбаченими в акредитиві.

Необхідною умовою здійснення розрахунків за акредитивом є обумовленість цього в угоді, що регулює взаємовідносини, укладені між покупцем і постачальником.

Залежно від того, де акумулюються грошові кошти, або за рахунок чиїх коштів здійснюється сплата постачальнику, застосовують такі види акредитивів:

покритий – за яким для здійснення платежів завчасно депонуються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку емітенті, або виконуючому банку;

непокритий – оплата за яким, у разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платника гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту або гарантії;

відзивний – акредитив, який банк емітент має право змінити або відізвати без погодження з постачальником;

безвідзивний – акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефеціара, на користь якого він був відкритий.

Суми відкритих покритих акредитивів депонуються в банку на рахунках: 2526, 2550, 2552, 2554, 2602. Банк-кореспондент враховує суми відкритих покритих акредитивів на рахунку 9802  А "Акредитиви до сплати”.

Суми відкритих непокритих акредитивів враховуються в банку емітенті на рахунку 9122  А  "Непокриті акредитиви”, в банку-кореспонденті на рахунку 9802  А  "Акредитиви до сплати” (окремо від покритих).

Бухгалтерські проводки

1.     Депонування суми покритого акредитиву в банку емітенті

·        в банку-емітенті

Дт 2600  платника

Кт 2602

·        в виконуючому банку

Дт 9802

Кт 9910

2.     Проведення розрахунків покритими акредитивами

·        в банку-емітенті

Дт 2602

Кт 1200

·        в виконуючому банку

Дт 1200

Кт 2600 одержувача

Дт 9910

Кт 9802

3.    Повернення невикористаної депонованої суми покритого акредитиву

Дт 2602

Кт 2600  платника

 


Облік розрахунків з використанням векселів

Вексель – цінний папір, який підтверджує безумовне грошове зобов’язання боржника (векселедавця) сплатити після настання терміну певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Комерційні банки можуть виконувати доручення векселедержателів і брати на себе відповідальність за пред’явлення векселів у строк платежу та одержання належних платежів від платників за векселем. Такі операції називають прийомом векселів на інкасо.

Векселі, прийняті на інкасо, обліковуються на позабалансових рахунках:

983 Документи і цінності прийняті та відіслані на інкасо

9830 А  Документи і цінності, прийняті на інкасо

9831 А  Документи і цінності, надіслані на інкасо

Доручення банку на оплату векселя можуть передавати векселедержателі. В цьому випадку банк є одержувачем платежу.

Банки можуть здійснювати платежі за векселем за дорученням векселедавців. В цьому випадку банк стає платником.

3. Особливості обліку безготівкових розрахунків за рахунками фізичних осіб.

 

Безготівкові розрахунки фізичних осіб поділяються на дві групи:

-   зарахування на рахунки фізичних осіб;

-   списання з рахунків фізичних осіб.

 

До форм безготівкових розрахунків фізичних осіб відносять також і перекази.

Облік безготівкових розрахунків фізичних осіб базується на принципах обліку безготівкових розрахунків суб’єктів господарської діяльності.

 

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (16.03.2010)

Просмотров: 16259
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz