Четверг, 04.06.2020, 20:46
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ДОВГОСТРОКОВИХ ВКЛАДЕНЬ БАНКУ

Структура теми

 

Характеристика операцій з цінними паперами  та вимоги щодо відображення їх у  звітності.

Структура відображення цінних паперів у Плані рахунків бухгалтерського обліку.

Облік вкладень в цінні папери з нефіксованим прибутком та довгострокових вкладень банку.

Облік вкладень банку в боргові цінні папери.

 Облік операцій з цінними паперами за дорученням клієнтів.

Облік операцій з цінними  паперами власного боргу.

   Питання для самоконтролю.

Практичні завдання.

Основні поняття теми.

 

 

5.1. Характеристика операцій з цінними паперами  та вимоги щодо відображення їх у звітності

 

Комерційні банки здійснюють операції на ринку цінних паперів з метою:

залучення додаткових ресурсів для традиційної кредитної та розрахункової діяльності  на основі емісії цінних паперів;

отримання прибутку від власних інвестицій в цінні папери за рахунок отриманих банком процентів, дивідендів і росту курсової вартості цінних паперів;

отримання прибутку від надання клієнтам послуг по операціях з цінними паперами;

розширення сфери впливу банку та залучення нових клієнтів за рахунок участі в капіталах підприємств та організацій.

Цінні папери, що обертаються на ринку цінних паперів можна класифікувати :

за видами;

за видами сплати доходу;

за формою випуску.

На ринку цінних паперів банки можуть виступати в якості інвесторів,  емітентів, а також здійснювати посередницькі операції. 

Під інвестиційними операціями розуміють вкладання коштів у цінні папери і така діяльність банку є альтернативною по відношенню  до кредитування. Інтенсивність інвестицій банків в цінні папери залежить від потреби клієнтів банку в кредитних ресурсах і прогнозу динаміки процентних ставок  на ринку кредитів.

 Цінні папери є однією із форм  ліквідних резервів банку , тому при виборі цінних паперів для інвестицій особливу увагу приділяють  їх надійності.

 Вкладення банку в цінні папери класифікують як:

портфель цінних паперів на продаж;

портфель цінних паперів на інвестиції;

портфель пайової участі (вкладень в асоційовані компанії);

портфель вкладень у дочірні компанії.

Різниця між ними полягає в:

характеристиці цінного папера (чи обертається він на активному ринку);

намірі інвестора  ( на продаж чи інвестиції);

фактичному періоді зберігання (якщо більше одного року відносяться до портфеля цінних паперів на інвестиції).

У кінці кожного місяця  банк здійснює перегляд класифікації цінних паперів на продаж. За результатом цього перегляду або після закінчення річного строку з дати придбання, цінні папери переводяться у портфель цінних паперів на інвестиції.

 Вимоги до відображення у фінансовій звітності операцій з цінними паперами  регламентують міжнародні стандарти бухгалтерського обліку     №№ 25, 30, 32, у відповідності з якими слід розкривати наступну інформацію:

а) облікової політики;

визначення балансової вартості інвестицій;

підходу до змін ринкової вартості поточних інвестицій;

відображення прибутку  від продажу переоцінених інвестицій.

б) значних сум, що складають дохід:

проценти та дивіденди за довгостроковими і поточними інвестиціями;

прибутки та збитки від продажу поточних інвестицій та змін вартості таких інвестицій.

в) для довгострокових інвестицій:

політику частоти переоцінок;

дату останньої переоцінки.

г) руху прибутку від переоцінки інвестицій за звітний період та характер такого руху.

 

5.2. Структура відображення цінних паперів у Плані рахунків бухгалтерського обліку

 

У Плані рахунків комерційних банків облік операцій  з цінними паперами ведеться за балансовими та позабалансовими рахунками.

Вкладення в цінні папери та довгострокові вкладення банку показуються в активі балансу, а випуск цінних паперів власного боргу в пасиві балансу.

Вкладення банку в цінні папери, які рефінансуються НБУ обліковуються в першому класі на рахунках груп:

141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

142  Боргові цінні папери, що рефінансуються  Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції

143  Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції

149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України

Вкладення в цінні папери інших емітентів обліковуються  в третьому класі на рахунках груп:

310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

319 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж”

320 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції

321 Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції

329 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції

 Довгострокові портфельні вкладення обліковуються в четвертому класі  Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків у групах:

410 Вкладення в асоційовані компанії

420 Вкладення в дочірні установи

  Облік цінних паперів власного боргу  ведеться у третьому класі на рахунках груп:

330 Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу

332 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

В кожному  розділі Плану рахунків виділені рахунки, за якими обліковуються цінні папери

за метою вкладень

за формою отримання доходу

за емітентами

Наприклад, за рахунками груп 310, 320 обліковуються цінні папери з нефіксованим прибутком за емітентами, а за рахунками груп 311, 321 – боргові цінні папери за емітентами.

Позабалансові операції з цінними паперами обліковуються за рахунками  розділів:

93 Вимоги та зобов’язання  щодо андерайтингу цінних паперів, спотових та строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

97 Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів

      Порядок обліку цінних паперів  у комерційних банках регламентується нормативними документами Національного банку України.

 

5.3. Облік вкладень в цінні папери з нефіксованим прибутком

та довгострокових вкладень банку

 

Вкладення банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком  на продаж відображаються за балансовими рахунками групи №310 за первісною вартістю.

В аналітичному обліку ведуться особові рахунки в розрізі емітентів та випусків цінних паперів.

Інвестиційним операціям банків з цінними паперами властиві фактори ризику,  і відповідно до принципу обережності в кінці кожного місяця балансова вартість портфеля коригується за правилом нижчої вартості.

Якщо ринкова вартість нижча балансової, створюється резерв (рахунок  № 3190 "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж”) за рахунок витрат (рахунок № 7703 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж”).

При підвищенні ринкової вартості цінних паперів наступного місяця створений резерв зменшується. Результат коригування відображається за рахунком № 7703 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж”.

Якщо портфель акцій на продаж містить пакети акцій різних компаній, правило нижчої вартості застосовується  за окремими складовими портфеля (пакетами акцій окремих компаній) без взаємної компенсації між нереалізованими прибутками та збитками від різних пакетів акцій.

При реалізації цінних паперів списується з відповідних рахунків первісна вартість та сума резерву, результат цієї операції відображається за рахунком № 6203 "Результат від торгівлі цінними паперами на продаж”.

 

Наприклад.

1.  1 жовтня 20Х1 року банком придбано 100 акцій за 1400 грн.

Бухгалтерська проводка: 

Дт    3102   -  1400 грн.

Кт    1200   -   1400 грн.

 

31 жовтня 20Х1 року поточна ринкова вартість акцій зменшилась до 11 гривень за акцію (створюється резерв).

Бухгалтерська проводка:

Дт    7703    -  300 грн.

Кт     3190   -  300 грн.

 

30 листопада 20Х1 року поточна ринкова вартість зросла  до 12 гривень за акцію (зменшується резерв).

Бухгалтерська проводка:    

Дт    3190   -   100 грн.

Кт    7703   -  100 грн.

 

5 грудня 20Х1 року продані 100 акцій по 13 гривень за акцію.

Бухгалтерська проводка:    

Дт     1200   -  1300  грн.

Дт     3190   -    200  грн.

Кт     3102   -  1400 грн.     

Кт      6203  -    100 грн.     

Дивіденди, які були оголошені  за акціями в період знаходження їх в портфелі цінних паперів, обліковуються за рахунками №3108 "Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж” та № 6300 "Дивідендний дохід за акціями”.

Нарахування та облік доходів за цінними паперами здійснюється  у відповідності з принципом нарахування.

Наприклад.

1.  10 січня 20Х2 року оголошені дивіденди за 20Х1 рік.

Бухгалтерська проводка:    

Дт       3108

Кт       6300

 

2. 20 січня 20Х2 року банком отримані дивіденди за 20Х1 рік.

Бухгалтерська проводка:     

Дт       1200

Кт       3108

Довгострокові вкладення банку в акції слід розглядати залежно від взаємовідносин та ступеня контролю інвестора за оперативною та фінансовою діяльністю компанії, в яку були здійснені інвестиції.

Довгострокові інвестиції банку в акції у статутний фонд компаній, в яких банк не має ні контрольного, ні значного впливу, обліковуються за балансовими рахунками групи № 320 "Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції” за вартістю придбання.

Облікові процедури щодо довгострокових вкладень аналогічні обліку         операцій з цінними паперами у портфелі банку на продаж.

Відповідно до принципу обережності балансова вартість акцій на інвестиції відображається за меншою із двох вартостей (балансовою чи ринковою) – це метод вартості. Коригування вартості довгострокових вкладень здійснюється в кінці року.

Резерв обліковується за рахунком № 3290 "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції” і створюється за рахунок витрат (рахунок № 7704 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції”).

При реалізації цінних паперів списується з відповідних рахунків початкова вартість та  сума резерву, результат цієї операції відображається  за рахунками № 6394 "Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії” або № 7394 "Негативний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії”.

Довгострокові вкладення банку в асоційовані компанії відображаються за рахунками групи № 410 "Вкладення в асоційовані компанії” за ціною, визначеною пайовим методом.

Пайовий метод визначає пропорційну частку прибутку компанії, в яку вкладається капітал як дохід інвестора. При цьому методі банк-інвестор зараховує оголошений емітентом дохід від інвестиції в еквівалентній частці власності на збільшення цієї інвестиції. При цьому здійснюється  проводка:

Дт      рахунок групи № 410

Кт      6300

Після оголошення та сплати дивіденди розглядаються як повернення частки інвестиції. При цьому здійснюється проводка:

Дт      1200

Кт       рахунок групи № 410

Якщо дивіденди оголошені в одному році, а сплачуються у наступному, то дивіденди визнаються інвестором тоді, коли оголошуються. При цьому здійснюється проводка:

Дт      3578

Кт      рахунок групи № 410

після отримання  дивідендів:

Дт     1200

Кт     3578

Якщо асоційована компанія має збиток, то його необхідно відобразити в обліку :

Дт       7399

Кт        рахунок групи № 410

Вкладення в дочірні компанії відображаються за рахунками групи   № 420 "Вкладення в дочірні компанії”. Володіючи контрольним пакетом акцій, банк, як головна компанія, складає консолідовану фінансову звітність.

Номінальна вартість придбаних банком акцій (свідоцтв або сертифікатів акцій) враховується за позабалансовим рахунком у розрізі емітентів № 9819 "Інші цінності і документи”.

 

5.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери

 

Операції  з борговими цінними паперами на продаж обліковуються за балансовими рахунками групи № 311 "Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж”, на інвестиції за  рахунками групи № 321 "Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції”.

Боргові цінні папери відображаються в обліку в розрізі кожної складової частини:

  номінал

  дисконт

  премія

Дисконт знижує вартість цінного папера, премія підвищує вартість цінного папера.

Наприклад:

Балансова вартість боргових цінних паперів визначається таким чином:

з премією: номінал (рахунок № 3211 або № 3212)

         + залишок премії (рахунок № 3117 або № 3217)

з дисконтом: номінал (рахунок № 3112 або № 3212)

     - залишок дисконту (рахунок № 3116 або № 3216)

 

Щомісяця протягом періоду знаходження боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестиції необхідно здійснювати амортизацію дисконту та премії з віднесенням нарахованих сум на збільшення чи зменшення процентних доходів (рахунки: № 6052 "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж”, № 6053 "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції”).

Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід. Сума амортизації премії зменшує процентний дохід.

 

Величина амортизації дисконту (премії) за період розраховується за методом прямої таким чином, щоб залишок неамортизованого дисконту (премії) на день погашення цінного папера був нульовим, або за методом ефективної ставки процентів.

Наприкінці місяця за борговими цінними паперами необхідно здійснювати нарахування процентного доходу, що відображається в обліку:

Дт       3118 (3218)    Нараховані доходи за борговими цінними

             паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)

Кт       6052 (6053) Процентні доходи  за іншими цінними

             паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)

 

Нарахування процентів за купонними цінними паперами здійснюється також щомісяця за процентною ставкою купона, починаючи з дати їх придбання.

Відображення в обліку аналогічне наведеному вище. В аналітичному обліку ведуться особові рахунки в розрізі емітентів боргових цінних паперів.

Боргові цінні папери на продаж аналогічно цінним паперам з нефіксованим прибутком переоцінюються згідно з правилом нижчої вартості щомісяця.

В  разі  зниження  ринкової  вартості  цінних  паперів на інвестиції створюється резерв, що відображається в обліку:

Дт       7703    Відрахування  в резерв під знецінення цінних паперів на продаж

Кт       3190    Резерв під знецінення  цінних паперів  у портфелі банку на продаж

       При підвищенні вартості цінних паперів наступного місяця створений резерв зменшується. Результат коригування відображається за кредитом рахунку № 7703 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж”.

Результат від торгівлі борговими цінними паперами на продаж відображається за рахунком № 6203 "Результат від торгівлі цінними паперами на продаж”.

Облікові процедури з борговими цінними паперами на інвестиції такі ж самі, як і з борговими цінними паперами на продаж.

Коригування вартості боргових цінних паперів на інвестиції здійснюється в кінці року.

У разі зниження ринкової вартості цінних паперів створюється резерв, що відображається в обліку:

Дт       7704 Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції

Кт       3290    Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції

 

При підвищенні ринкової вартості цінних паперів наступного року створений резерв зменшується. Результат коригування відображається за кредитом рахунку № 7704 " Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції”.

Перевищення ринкової ціни цінних паперів над їх балансовою вартістю в обліку не відображається.

Вкладення банків у боргові цінні папери уряду України та місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, відображаються на балансових рахунках груп 141 та 142  аналогічно обліку боргових цінних паперів, придбаних на продаж та на інвестиції розглянутому в цьому питанні.

 

5.5. Облік операцій з цінними паперами за дорученням клієнтів

 

Комерційні банки, можуть здійснювати купівлю, продаж, перепродаж та зберігання цінних паперів на комісійній основі від свого імені і за дорученням.

Для обліку сум дебіторської та кредиторської заборгованостей за розрахунками за цінними паперами використовуються рахунки № 2809 "Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку” та № 2901 "Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів”.

 Цінні папери, які належать клієнтам, але знаходяться в банку на довірчому управлінні обліковуються за позабалансовим рахунком № 9700 "Цінні папери клієнтів у довірчому управлінні”.

 

Наприклад.

Банком авансовані кошти АТ "Сяйво” у сумі 1000 грн. для купівлі облігацій муніципальної позики.

Бухгалтерська проводка:

Дт     2809   -  1000 грн.

Кт     1200   - 1000 грн.

 

АТ "Сяйво” перераховані кошти за облігації муніципальної позики куплені банком.   

Бухгалтерська проводка:

Дт      2600   - 1000 грн.

Кт      2809   - 1000 грн.

 

Банк прийняв на довірче управління облігації муніципальної позики згідно з договором – 1000 грн.

Бухгалтерська проводка:

Дт       9700  - 1000 грн.

Кт       9910  - 1000 грн.

 

Фірма "Промінь” перерахувала банкові для купівлі державних боргових зобов’язань – 1500 грн. 

Бухгалтерська проводка:

Дт        2600 - 1500 грн.

Кт        2901 - 1500 грн.

 

За дорученням фірми "Промінь” банк купив за рахунок її коштів державні боргові зобов’язання  - 1500 грн.

Бухгалтерська проводка:

Дт         2901 - 1500 грн.

Кт         1200 - 1500 грн.     

 

Банк прийняв на довірче управління державні боргові зобов’язання згідно з договором – 1500 грн.

Бухгалтерська проводка:

Дт        9700 – 1500 грн.

Кт        9910  - 1500 грн.

 

5.6. Облік операцій з цінними паперами власного боргу

 

Комерційні банки з метою формування оптимальної структури ресурсної бази і отримання додаткових ресурсів для здійснення активних операцій можуть випускати власні боргові зобов'язання  у вигляді      векселів, ощадних сертифікатів та облігацій.

Банківський вексель, засвідчує безумовне грошове зобов'язання банку сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя.

Ощадні (депозитні) сертифікати випускаються строкові (під певний договірний процент на визначений строк) або до запитання, іменні та на пред'явника.

Дохід за ощадними сертифікатами виплачується за умови пред'явлення їх для оплати в банк, що їх випустив.

Цінні папери власного боргу враховуються за балансовими рахунками груп:  № 330 "Цінні папери власного боргу, емітовані банком"; № 332 "Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком ".

Боргові зобов'язання можуть продаватися за номіналом, зі знижкою (дисконтом) або з надбавкою (премією).

Облік боргових зобов'язань здійснюється в розрізі кожної складової частини цінного папера:

номінальна вартість

дисконт

премія

Кожна складова цінного папера обліковується окремо за відповідними рахунками, наприклад:

 

при випуску цінного папера з дисконтом :

Дт       1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України

Дт       3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком

Кт       3305 Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком

 

 

при випуску цінного папера з премією:

Дт       1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України

Кт       3305 Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком

Кт       3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами

власного боргу, емітованими банком.

Враховані банком суми премії та дисконту амортизуються щомісячно протягом періоду від дати продажу цінного папера до його погашення з віднесенням нарахованих сум на процентні витрати рахунку № 7050 "Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які        емітовані банком, крім ощадних сертифікатів ".

Розмір амортизації дисконту (премії) за період розраховується за методом прямої таким чином, щоб залишок неамортизованого дисконту (премії) на день погашення цінного папера був нульовим.

 

При цьому здійснюються проводки:

при амортизації дисконту

Дт       7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів

Кт       3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком

при амортизації премії зменшується сума нарахованих витрат

Дт       3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

Кт       7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів.

      

Погашення цінних паперів здійснюється шляхом їх викупу:

при достроковому викупі

Дт       3305 Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком

Кт       1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України (фактична ціна викупу)

Кт       6203 Результат від торгівлі цінними паперами на продаж - сума різниці між номінальною вартістю цінних паперів та ціною їх викупу

при настанні строку погашення

Дт       3305 Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком

Кт       1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України

при сплаті процентів

Дт       3308 Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком

Кт        1200 Кореспондентський рахунок у Національному банку України

Отримані дозволи на випуск цінних паперів обліковуються за позабалансовим рахунком № 9811 "Отримані дозволи на випуск цінних паперів " у сумі виданого свідоцтва про реєстрацію. Списання з цього рахунку здійснюється після виконання або відкликання дозволів.

Бланки цінних паперів обліковуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці за позабалансовим рахунком № 9820 "Бланки цінних паперів ".

Облік погашених цінних паперів здійснюється за позабалансовим рахунком № 9812 "Погашені цінності" в сумі їх погашення або в номінальній оцінці, якщо вони погашені у зв'язку з технічним браком або зіпсовані та списуються на підставі акта про їх знищення.

 

5.9. Основні поняття теми

 

Активний ринок - ринок для визначеного цінного папера, на якому існує можливість у будь-який час продати цінний папір за ціною, що переважає на ньому під час виставлення цього цінного папера на продаж.

Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує право на участь в управлінні товариством, дає право його власникові на одержання частини його прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при його ліквідації.

Асоційована компанія (підприємство) - це компанія, в якій інвестор має значний вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні спільним підприємством інвестора. Значний вплив передбачає, що інвестор прямо або через дочірні компанії володіє 20°/о або більшою часткою капіталу компанії. Значний вплив також має місце, якщо інвестор (банк) прямо або через дочірні компанії володіє часткою капіталу компанії менше 20%, але виконуються такі умови:

інвестор (банк) має представників у раді директорів або аналогічному керуючому органі компанії;

інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії і операцій компанії;

проводяться істотні операції між інвестором (банком)   та компанією;

здійснюється обмін керуючим персоналом між інвестором (банком) та компанією;

інвестор (банк) надає компанії суттєву технічну або комерційну інформацію.

Балансова вартість - первісна вартість цінного папера з врахуванням амортизації дисконту або премії.

Борговий цінний папір - цінний папір, за яким емітент несе зобов'язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, та сплатити дохід чи надати інші майнові права, за винятком прав на участь в управлінні справами емітента.

Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Дисконт - становить різницю між вартістю погашення цінних паперів та вартістю їх придбання без врахування нарахованих на час придбання процентів, якщо вартість придбання нижча вартості погашення.

Дочірня компанія (підприємство) - компанія, що контролюється іншою компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє 50% або більшою часткою капіталу компанії. Контроль також має місце, якщо материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє часткою капіталу компанії менше 50 % але має:

частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50% завдяки угодам з іншими інвесторами;

право керувати фінансовою та виробничою політикою підприємства згідно із статутом або угодою;

право призначати або звільняти більшість членів ради директорів або аналогічного керуючого органу компанії;

право визначального голосу у раді директорів або аналогічному керуючому органу компанії.

Інвестиції - грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку від цієї діяльності (у вигляді процентів, роялті, дивідендів та орендних доходів або приросту капіталу) або досягнення соціальної вигоди.

Накопичений процент - сума процентів, які нараховані з дати випуску цінних паперів або дати останньої сплати купона до звітної дати. Накопичений процент входить до первісної вартості цінного папера при придбанні (продажу).

Неамортизований дисконт (премія) - на визначену дату сума дисконту (премії), яку ще не віднесено на рахунки доходів (витрат) банку.

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання позичальника перед кредитором відшкодувати йому вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою процента (якщо інше не передбачено умовами випуску).

Ощадний сертифікат - цінний папір, випущений банком, як письмове свідоцтво про депонування грошових коштів, та яке засвідчує право вкладника на отримання після закінчення встановленого строку суми депозиту та процентів за ним.

Первісна вартість (вартість придбання) цінного папера - ціна придбання цінного папера, включаючи комісії за брокерські, юридичні, консультаційні послуги, біржовий збір, держмито тощо. Якщо цінний папір придбаний банком за рахунок випущених власних цінних паперів, первісна вартість визначається, виходячи з ринкової ціни цих паперів, а не з їх номінальної вартості.

Портфель цінних паперів - цінні папери, згруповані для обліку за їх типами і призначенням.

Правило нижчої вартості - метод оцінки активу за меншою з двох вартостей - балансовою (з урахуванням спеціальних резервів за цим активом) чи ринковою.

Премія (за операціями з цінними паперами) - це перевищення вартості придбання цінних паперів над вартістю їх погашення без врахування нарахованих на час придбання процентів.

Резерв - відображає зменшення вартості активів.

Ринкова вартість цінного папера - сума коштів або вартість активу, які можна отримати від продажу цього цінного папера на активному ринку цінних паперів (ціна, за якою продавець згодний продати, а покупець - купити цей цінний папір).

Цінний папір - грошовий документ, що засвідчує право володіння або відносини позики та визначає взаємовідносини між особою, яка їх емітувала, та їх власником і передбачає, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав. що випливають з цього документа, іншим особам.

Цінний папір з дисконтом - цінний папір без фіксованої річної процентної ставки (папери з нульовим купоном) та ті, що реалізуються за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.

Цінний папір на продаж - цінний папір, який обертається на активному ринку та придбаний на короткий строк з наміром подальшого його продажу. За своєю природою він вільно реалізується та знаходиться у власності інвестора не більше 1 року.

Цінний папір на інвестиції - цінний папір, який придбаний банком з метою тримати його до дати погашення або з метою інвестиції на строк більше 1 року. До цієї категорії також слід відносити цінний папір, який не обертається на активному ринку та не є пайовою участю або вкладенням у дочірні компанії.

Цінний папір, що рефінансується Національним банком України - це цінний папір, який входить до переліку цінних паперів, що приймаються Національним банком України в обмін на кошти (наприклад, шляхом переобліку або приймання за операцією Репо).

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (27.12.2012)
Просмотров: 5816
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz