Четверг, 28.05.2020, 10:54
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Основні поняття ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Банкрутство - визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Безнадійна заборгованість - заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

-        заборгованість по зобов'язаннях, за якою минув строк позовної давності;

-        заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної чи юридичної особи, оголошеної банкрутом у встановленому законодавством порядку, або юридичної особи, що ліквідується;

-        заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до повного покриття заборгованості;

-        заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс - мажору), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;

-        прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі.

Гарантія банківська - це зобов'язання банку - гаранта по відношенню до бенефіціара (особи, на користь якої надана гарантія) здійснити виплату по гарантії у випадку невиконання принципалом (особою, за дорученням якої надано гарантію) своїх зобов'язань за основним контрактом.

Забезпечення зобов'язань позичальників - передбачені діючими нормативними актами засоби мінімізації кредитних ризиків у випадку невиконання позичальниками обов'язків за кредитними договорами.

Застава - один із видів ( засобів ) забезпечення зобов'язань позичальника, в силу якого кредитор має право у разі невиконання позичальником забезпечених заставою зобов'язань за кредитним договором одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

Інсайдер - особа (юридична або фізична), яка має доступ до конфіденційної інформації про справи банку завдяки своєму службовому становищу, участі у капіталі банку, родинним зв'язкам і має можливість використовувати своє становище у власних інтересах.

Консорціум банківський - це тимчасове об'єднання банків, яке створюється для координації дій при проведенні різного роду банківських операцій, або для кредитування однієї, але великої угоди і засновані банками на паритетних засадах.

Кредит - позичковий капітал у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

Кредитна лінія - згода банку-кредитора надати кредит у розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри за певний відрізок часу без проведення додаткових спеціальних переговорів.

Кредитна операція - це суспільні відносини, що виникають між банком та позичальником щодо надання та користування кредитом, які супроводжуються записами за банківськими рахунками, з відповідними відображеннями у балансах кредитора та позичальника.

Кредитний договір - це дво - або багатостороння письмова угода, за якою банк надає позичальнику кредит, а позичальник зобов'язується забезпечити користування кредитом відповідно до його цільового призначення, повернути банку наданий кредит, а також сплати відсотки за користування кредитом у визначені кредитним договором терміни.

Кредитний проект - документально оформлене обгрунтування доцільності вкладення кредитних коштів для визначення можливості своєчасного погашення кредиту разом із відсотками після отримання економічного ефекту від впровадження цього проекту в терміни, які відповідають термінам кредитування.

Кредитний процес - це робота установи банку щодо надання, супроводу та погашення кредитів.

Кредитний ризик - ймовірність несплати позичальником основного боргу та/або відсотків, які належать сплаті за користування кредитом у терміни, визначені в кредитному договорі.

Кредитор - банк, який надає кредити позичальникам у тимчасове користування.

Кредитоспроможність - наявність передумов для отримання кредиту і здатність повернути його. Кредитоспроможність позичальника визначається показниками, які характеризують його акуратність при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його поточне фінансове становище, спроможність у разі необхідності мобілізувати кошти з різних джерел, забезпечення оперативних конверсій активів у ліквідні кошти.

Майно - певна річ або сукупність речей, які перебувають у власності, повному господарському віданні або оперативному управлінні юридичних чи фізичних осіб, у тому числі гроші і цінні папери. В якості предмета застави майно поділяється на нерухоме майно, транспортні засоби, космічні об'єкти, товари в обороті або у переробці, цінні папери.

Майнова порука - різновид застави, при якому заставодавцем виступає не сам позичальник, а третя особа (майновий поручитель).

Неустойка (штраф, пеня) - визначена кредитним договором грошова сума, яку позичальник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за кредитним договором.

Овердрафт - форма короткострокового кредиту, що надається банком надійному клієнту понад його залишок на поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми.

Платоспроможність - здатність позичальника (юридичної чи фізичної особи) своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов'язання.

Позичальник - суб'єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування грошові кошти на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру користування.

Позовна заява - письмова вимога кредитора щодо спонукання позичальника (поручителя, гаранта, страховика) до виконання зобов'язань перед банком, що подається до судових органів у передбаченому діючими нормативними актами порядку.

Порука - один із видів ( засобів ) забезпечення виконання зобов'язань позичальника, за яким поручитель зобов'язується перед кредитором позичальника відповідати за виконання останнім своїх зобов'язань за кредитним договором у повному обсязі або в частині. За законодавством поручитель та позичальник несуть перед кредитором солідарну відповідальність. Договором поруки може бути встановлено, що поручитель та позичальник несуть не солідарну, а субсидіарну (додаткову) відповідальність перед кредитором.

Претензія - письмова вимога банку про виконання позичальниками (поручителями, гарантами, страховиками) в добровільному порядку зобов'язань перед банком, яка пред'являється до зобов'язаних осіб у встановленому діючим законодавством порядку.

Страхування - один із видів (засобів ) забезпечення виконання зобов'язань позичальника, у відповідності до якого у разі настання певних подій (страхових випадків), передбачених договором страхування або чинним законодавством, страхова компанія зобов'язується сплатити обумовлену договором страхування грошову суму в рахунок виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором.

Суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, яка зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності.

Факторинг - операція з переуступки першим кредитором права вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою/або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору.

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (20.03.2010)
Просмотров: 743
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz