Понедельник, 01.06.2020, 20:58
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Основні поняття ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У БАНКАХ

Аналіз - це метод дослідження, що полягає в розгляді окремих сторін, властивостей, складових предмета аналізу. В аудиті метою аналізу бухгалтерської звітності економічного суб'єкта є надання можливості аудиторові на основі аудиторських процедур констатувати, чи є така бухгалтерська звітність достовірною.

Атестація в аудиті - це перевірка кваліфікації фізичних осіб, що виявили бажання займатися аудиторською діяльністю, із видачею кандидатам, що успішно здали необхідні кваліфікаційні іспити (пройшли кваліфікаційні випробування), документа - кваліфікацій­ного атестата аудитора встановленого зразка.

Аудит - це підприємницька діяльність аудиторів (аудиторсь­ких організацій) щодо здійснення незалежних перевірок бухгал­терської звітності, платіжної-розрахункової документації, податкових декларацій, інших фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів з метою встановлення достовірності бухгалтерської звітності і відповідності здійснених ними фінансових і господарських операцій чинним нормативним актам.

Аудит внутрішній - це організована на економічному суб'єкті в інтересах його власників і регламентована його внут­рішніми документами система моніторингу щодо дотримання вста­новленого порядку ведення бухгалтерського обліку і надійності функціонування системи внутрішнього контролю.

Аудит зовнішній - термін, який використовується для того, щоб розмежувати діяльність зовнішнього (по тексту -"АУДИТОРА") і внутрішнього аудитора і відокремити зовнішній аудит (по тексту - "АУДИТ") від внутрішнього.

Аудитор внутрішній - співробітник підрозділу внутрішнього аудиту, організованого банком.

Відповідальність аудитора - санкції, пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням аудитором своїх обов'язків. Форми і види відповідальності визначаються чинним законодавством і угодою між сторонами.

Висновок внутрішнього аудитора - документ встановленого зразка, який засвідчує думку аудитора про об'єкт, що перевіряється і відповідність порядку ведення бухгалтерського обліку вимогам, встановленим чинними нормативними актами України та направляється правлінню або спостережній раді банку. Форма і зміст висновку аудитора повинні відповідати внутрішнім стандартам аудиторської звітності.

Дата підписання висновку аудитора - дата, проставлена на аудиторському висновку при його підписанні, після якої припиняються усі вивчення інформаційних матеріалів, пов'язаних з аудитом по закінченню якої в аудиторський висновок не може бути внесено жодних змін, не обговорених з об'єктом, що перевіряється.

Думка аудитора - викладений за встановленою формою висновок аудитора про систему внутрішнього контролю банку в цілому або деяких її частин, який аудитор зобов'язаний навести у своєму висновку, а також думка аудитора про достатність зібраних аудиторських доказів для підготовки висновку аудитора як такого. Аудитор у порядку, передбаченому внутрішнім регламентом несе відповідальність за обґрунтованість і вірність своєї думки.

Експерт в аудиті - це фахівець, що не перебуває у штаті аудиторської служби, має достатні знання і досвід з певної галузі або з певного питання, відмінного від бухгалтерського обліку і аудиту, і, за погодженням з аудиторською службою, робить висновок з цього питання. В якості експерта аудиторська організація може залучити для надання послуг спеціалізовану установу, що є юридичною особою.

Інформація аудитора письмова за резуль­татами проведення аудиту - документ, адресований керівникам і (або) власникам банку, що містить докладні відомості про хід аудиторської перевірки, відзначених відхиленнях від установленого порядку ведення бухгалтерського обліку, суттєвих порушеннях підготовки бухгалтерської звітності, а також інші дані, отримані в ході проведення перевірки і передбачені договором на проведення аудиту.

Контроль якості аудиту - методики і процедури, прийняті аудиторською службою для того, щоб її керівництво одержало розумну впевненість у тому, що в ході всіх аудиторських перевірок, проведених цією службою, виконуються вимоги правил, (стандартів) аудиторської діяльності й інших нормативних документів, що регулюють аудиторську діяльність в Україні.

Конфіденційність інформації в аудиті - один із його принципів, що зобов'язує забезпечувати цілісність документів, одержуваних або тих, що складаються аудитором в ході аудиторської діяльності і які він не має права передавати (як повністю, так і частково) будь-яким третім особам або розголошувати відомості, які вони містять без згоди керівника.

Незалежність аудитора - один з принципів аудиту, що полягає у відсутності в аудитора при формуванні його думки фінансової, майнової, родинної або будь-якої іншої зацікавленості в об'єкті, що перевіряється, а також будь-якої залежності від третьої сторони керівників аудиторської служби або начальника відділу, що перевіряється. Вимоги до аудитора щодо забезпечення незалежності і критерію визначення того, що аудитор не є залежним, регламентуються нормативами внутрішньобанківської аудиторської діяльності.

Обмеження обсягу аудиту - явні або неявні дії з боку представників об'єкта, що перевіряється, керівників аудиторської служби, від імені якої працює аудитор, направлені на перешкоджання проведенню вже розпочатої аудиторської перевірки в тому обсязі, який аудитор вважає за необхідний для підготовки повноцінного аудиторського висновку або звіту.

Обсяг аудиторської перевірки являє собою оцінку аудитором кількості і глибини проведення аудиторських процедур, витрат часу, чисельності і складу фахівців для проведення повноцінної аудиторської перевірки і підготовки обґрунтованого висновку аудитора. Обсяг аудиторської перевірки визначається аудитором (аудиторською організацією) самостійно з урахуванням одержаної інформації про діяльність банку, прогнозування масштабу наступних робіт і супутніх аудиту послуг, передбачених договором з банком.

Перевірка аудиторська - захід, що полягає в збиранні, оцінці і аналізі аудиторських доказів, щодо становища об'єкта, який підлягає аудиту, результатом якого є думка аудитора про правиль­ність ведення бухгалтерського обліку і достовірність бухгалтерської звітності цього об'єкта.

Період звітний - проміжок часу, що визначається нор­мативними документами з бухгалтерського обліку протягом якого відбувалися факти, які відображаються банком у бухгалтерському обліку і бухгалтерській звітності.

Планування аудиту - один з обов'язкових етапів аудиту, що полягає у визначенні стратегії і тактики аудиту, обсягу ауди­торської перевірки, складанні загального плану аудиту, розробці програми і конкретних аудиторських процедур.

Правила (стандарти) аудиторської діяльності - нормативні документи, що регламентують єдині вимоги до здійснення і оформлення аудиту і супутніх йому послуг, а також до оцінки якості аудиту, порядку підготовки аудиторів та оцінки їх кваліфікації.

Програма аудиту - це сукупність методів і прийомів аудиту, оформлена документально за встановленою формою. Програма аудиту містить перелік аудиторських процедур, що застосовуються в даній аудиторській перевірці, а також інформацію про їхній характер, терміни, обсяг і конкретних виконавців.

Ризик аудиторський - суб'єктивно визначена аудитором імовірність того, що за підсумками аудиторської перевірки бухгалтерська звітність може містити невиявлені істотні викривлення після підтвердження її достовірності, або визнати, що вона містить істотні викривлення, коли насправді таких викривлень в бухгал­терській звітності немає. Аудиторський ризик складається з трьох компонентів:

а) внутрішньогосподарський ризик;

б) ризик системи внутрішнього контролю;

в) ризик не виявлення помилок і викривлень бухгалтерської звітності.

Шахрайство - злочин, направлений проти власності, що полягає у розкраданні майна або набутті права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою. Шахрайство в бухгалтерському обліку - навмисна дія або бездіяльність, направлена на викривлення бухгалтерської звітності.

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (16.03.2010)
Просмотров: 1207
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz