Четверг, 28.05.2020, 11:05
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Особливості обліку малоцінних, швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів на балансі банку

Запаси товарно-матеріальних цінностей – це активи, які визначаються як ресурси, що знаходяться у власності банку в результаті його дій та поточної діяльності, що передбачають отримання економічної вигоди.

До складу запасів товарно-матеріальних цінностей включаються матеріальні активи, що призначені для забезпечення безперервної роботи банку, для надання послуг, а також отримані в заставу.

Запаси товарно-матеріальних цінностей включаються матеріальні активи, що призначені для забезпечення безперервної роботи банку, для надання послуг, а також отримані в заставу.

Запаси товарно-матеріальних цінностей відображаються в бухгалтерському балансі як активи та складаються з господарських матеріалів та малоцінних швидкозношуваних предметів.

До складу запасів господарських матеріалів належать товарно-матеріальні цінності, які потрібні для діяльності банку, для ремонту приміщень та інших основних засобів (канцелярське та інше приладдя).

До складу запасів малоцінних предметів включаються предмети дрібного інвентарю, вартістю нижче граничної вартості предметів, що належать до основних засобів, установленої Міністерством фінансів України (наказ від 17.12.98р. №258 "Про зміни граничної вартості предметів”).

Швидкозношуваними вважаються предмети із строком служби менше одного року.

 

Схема 7.2.1.  Вплив операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей на фундаментальну облікову модель

 

А                =

З

+           К

            -    

В)

Господарські матеріали

Малоцінні предмети

Швидкозношувані предмети

 

 

 

 

 

Основними завданнями обліку запасів товарно-матеріальних цінностей є:

-  правильне і своєчасне документування і відображення операцій за рухом запасів товарно-матеріальних цінностей;

-  контроль за залишками, надходженням і витратами запасів;

-  контроль за зберіганням запасів.

 

Облік запасів товарно-матеріальних цінностей ведеться згідно "Інструкції з бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальних цінностей комерційних банків України.”

Облік операцій за товарно-матеріальними цінностями ведеться за рахунками 3 класу "Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України”

3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання

34 Товарно-матеріальні цінності

 

Аналітичний облік запасів товарно-матеріальних цінностей ведеться в інвентарних картках. Записи в інвентарних картках здійснюються на кожну товарно-матеріальну цінність ок­ремо або на групу однорідних  цінностей.  Ведення  інвентарних карток може здійснюватися автоматизовано або вручну. При цьому будь-яка форма ведення даного регістру  повинна  забезпечувати наявність  усіх  необхідних  реквізитів  і звірку аналітичного обліку із синтетичним на будь-яку дату.

Придбання запасів товарно-матеріальних цінностей

Придбані товарно-матеріальні цінності,  що надходять на склад в запас, в бухгалтерському обліку оприбутковуються за первісною вартістю за рахунками 3400 "Господарські матеріали на складі" та 3410 "Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі".

У разі відсутності в розпорядженні банку складу придбані товарно-матеріальні цінності передаються в експлуатацію, а їх первісна вартість списується на витрати.

 

Вибуття запасів товарно-матеріальних цінностей

Запаси товарно-матеріальних цінностей можуть вибува­ти з балансу внаслідок передачі їх в експлуатацію, ліквідації, недостачі,  безоплатній  передачі іншим чи підвідомчим установам, реалізації тощо.

Передача  товарно-матеріальних цінностей зі складу в експлуатацію, їх реалізація тощо здійснюється  за  вартістю,  яка визначається за допомогою загальноприйнятих методів визначення вартості - "перше надходження - перший  видаток"  (ФІФО),  се­редньозваженої вартості та "останнє надходження - перший вида­ток" (ЛІФО).

Вибраний метод  визначення  вартості  запасів товарно-ма­теріальних цінностей обумовлюється обліковою політикою банку.

Вартість товарно-матеріальних   цінностей,  переданих   в експлуатацію, відображається за рахунками витрат, а використа­них для  капітального  ремонту,  будівництва  -  за  рахунками капітальних вкладень.

 

Безоплатне передавання запасів товарно-матеріальних цінностей

Безоплатна передача запасів товарно-матеріальних цінностей здійснюється аналогічно їх реалізації (крім передачі між підвідомчими установами).

 

Облік операцій застави запасів товарно-матеріальних цінностей

Предметом  застави  можуть бути власні запаси товар­но-матеріальних цінностей,  які здатні реально забезпечити ви­конання зобов'язань відповідно до законодавчих актів України.

Відповідно до умов, зазначених у договорі про заставу, заставлені цінності можуть знаходитись як у заставодавця,  так і у заставодержателя.

Незалежно від  того,  знаходяться  заставлені  цінності у заставодавця чи заставодержателя до часу направлення цінностей на  погашення  заборгованості чи реалізації застави, облік їх здійснюється заставодавцем.

 

Бухгалтерські проводки

1.  Придбання товарно-матеріальних цінностей за національну валюту

  передоплата

Дт 3510, 3551

Кт 1200, 2600, 1001

  отримання товарно-матеріальних цінностей

Дт 3400, 3410

Кт 3510, 3551

2.  Придбання товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту

  передоплата

Дт 3510

Кт 1200, 2600, 1001

  відображення затрат (за офіційним курсом НБУ на дату оформлення митної декларації) та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей

Дт 3400, 3410

Кт 3510

Різниця між гривневим еквівалентом за рахунком 3510 "Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів” та сумою за рахунками 3400 "Господарські матеріали на складі”, 3410 "Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі” відноситься на рахунок 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами”

3.  Видача товарно-матеріальних цінностей зі складу в експлуатацію

Дт 7409, 7420, 7430, 7431, 7432, 7433, 7442, 7453, 7454, 7455, 7493, 7499

Кт 3400, 3410

4.  Використання товарно-матеріальних цінностей для капітального ремонту та будівництва основних засобів

  видача зі складу товарно-матеріальних цінностей

Дт 3402

Кт 3400

  відображення вартості використаних товарно-матеріальних цінностей за рахунками обліку капітальних вкладень (капітальний ремонт власних основних засобів)

Дт 4430, 4530

Кт 3402

  відображення вартості використаних товарно-матеріальних цінностей за рахунками обліку капітальних вкладень (капітальний ремонт основних засобів, отриманих в операційний лізинг)

Дт 4432, 4532

Кт 3402

  віднесення суми завершеного капітального ремонту на збільшення вартості об’єкта власних основних засобів

Дт 4400, 4500

Кт 4430, 4530

  віднесення суми завершеного капітального ремонту основних засобів, отриманих в операційний лізинг

Дт 4438, 4538

Кт 4432, 4532

5.  Видача господарських матеріалів зі складу у підзвіт підзвітній особі

Дт 3402

Кт 3400

6.  Повернення підзвітною особою отриманих господарських матеріалів на склад

Дт 3400

Кт 3402

7.  Використання підзвітною особою отриманих господарських матеріалів за призначенням

Дт Рахунки витрат

Кт 3402

8.  Списання з балансу пошкоджених, застарілих та зіпсованих товарно-матеріальних цінностей

  у разі притягнення матеріально-відповідальної особи банку до матеріальної відповідальності

Дт 3552

Кт 3400, 3410

  у разі коли матеріально-відповідальну особу не встановлено

Дт 7499

Кт 3400, 3410

9.  Реалізація запасів товарно-матеріальних цінностей

  у разі перевищення визначеної вартості товарно-матеріальних цінностей над виручкою від реалізації

Дт 1200, 2600, 1001

Дт 7499

Кт 3400, 3410

  у разі перевищення виручки від реалізації понад визначену вартість товарно-матеріальних цінностей

Дт 1200, 2600, 1001

Кт 3400, 3410

Кт 6499

10.       Безоплатне передавання запасів товарно-матеріальних цінностей іншому банку чи іншій організації

Дт 7499

Кт 3400, 3410

11.       Безоплатне отримання в запас товарно-матеріальних цінностей від іншого банку чи організації

Дт 3400, 3410

Кт 6499

12.       Безоплатне передавання запасів товарно-матеріальних цінностей між установами одного банку

Дт 3902

Кт 3400, 3410

13.       Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей при безоплатній передачі між установами одного банку

Дт 3400, 3410

Кт 3903

14.       Облік банком – заставодавцем заставлених запасів товарно-матеріальних цінностей, переданих у заставу

Дт 3400, 3410 субрахунок "Господарські матеріали на складі, передані в заставу”

Кт 3400, 3410

одночасно:

 Дт 9510

Кт 9900

15.       Облік банком – заставодержателем заставлених запасів товарно-матеріальних цінностей

Дт 9900

Кт 9500, 9501

16.       Реалізація банком – заставодержателем заставлених запасів товарно-матеріальних цінностей

Дт 9500, 9501

Кт 9900

17.       Перехід у власність заставодержателя заставлених запасів товарно-матеріальних цінностей за ринковою ціною

Дт 3400, 3410

Кт Позичковий рахунок

Кт Процентні доходи

           одночасно:

           Дт 9500, 9501

           Кт 9900

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (07.01.2010)
Просмотров: 3772
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz