Понедельник, 01.06.2020, 21:42
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Стандарти внутрішнього аудиту

Стандарти внутрішнього аудиту впроваджуються в діяльність комерційного банку з метою:

-        вдосконалення практики проведення внутрішнього аудиту;

-        забезпечення якісного аналізу й оцінки системи внутрішнього контролю;

-        здійснення постійного моніторингу банківських ризиків;

-        перевірки відповідності здійснених банківських операцій політиці та встановленим процедурам банку, а також чинному законодавству України;

-        інформування Правління банку та Ради банку про виникнення певних проблем, розроблення та застосування упереджувальних заходів, спрямованих на запобігання виникненню ризиків у діяльності банку;

-        складання уніфікованих аудиторських висновків і звітів.

 

Стандарт 1. Керівництво службою внутрішнього аудиту

Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту повинна погоджуватися з Радою банку і відповідати вимогам, встановленим Національним банком України. Рішення про призначення на цю посаду затверджується наказі керівника банку.

1.2. Керівник служби внутрішнього аудиту відповідає за:

-        виконання поставленої перед банком мети, яка грунтується на його стабільності, надійності, платоспроможності та ліквідності і контролюється внутрішніми аудиторами;

-        роботу внутрішніх аудиторів, спрямовану на досягнення загальної мети та виконання завдань, що поставлені перед банком;

-        ефективне та раціональне використання коштів, що передбачені для утримання служби внутрішнього аудиту;

-        наявність Положення про службу внутрішнього аудиту банку, затвердженого Правлінням та погодженого з Радою банку. В Положенні зазначаються цілі, повноваження та функціональні обов'язки служби внутрішнього аудиту, механізм організації її роботи, а також своєчасне виконання вимог цього Положення;

-        складання планів (графіків), що відображають виконання функціональних обов'язків працівниками служби внутрішнього аудиту. Структура та обсяги роботи, що виконується службою внутрішнього аудиту, повинна відповідати функціям, повноваженням, а також меті та завданням банку і охоплювати в напрями його діяльності.

Діяльність банку підлягає повній або частковій перевірці внутрішніми аудиторами. Об'єктами внутрішнього аудиторського контролю повинні бути:

-        банківські операції (види діяльності банку) і їх відповідність чинному законодавству України;

-        правила й процедури, згідно з якими здійснюються банківські операції, та їх дотримання;

-        види банківських операцій, ефективність їх здійснення та оцінка ризиків;

-        рівень комп'ютеризації та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності банку;

-        внутрішня та зовнішня бухгалтерська і фінансова звітність банку, адекватність відображення в ній банківської діяльності;

-        організація бухгалтерського та управлінського обліку, а також к відповідність меті та завданням діяльності банку;

-        управління трудовими та матеріальними ресурсами банку тощо.

Внутрішні аудитори оцінюють найбільш ризикові види діяльності банку. Ризик важливо не тільки виявити, але й визначити його розмір, а також здійснювати постійний контроль за тенденціями зміни величини ризику та розробити комплекс заходів щодо його мінімізації.

У процесі аудиторської перевірки внутрішній аудитор повинен звернути увагу на ті фактори ризику:

-        моральний клімат у банку, зокрема тиск з боку його керівників на впливових посадових осіб для досягнення відповідної мсти;

-        компетентність працівників, відповідність посадам, які вони обіймають;

-        обсяг активів, ліквідність та обсяг операцій;

-        фінансовий стан та виконання економічних нормативів;    • конкурентоспроможність банку;

-        складність та змінюваність видів банківських операцій;

-        доцільність розширення мережі філій: ефективність окремих філій;

-        раціональність витрат на утримання банку;

-        ступінь інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності банку;

-        розгалуженість мережі установ банку;

-        адекватність та ефективність процедур внутрішнього контролю;

-        організаційні, операційні та економічні ______ в банку;

-        визнання негативних фактів, виявлених аудиторською перевіркою, вжиття відповідних заходів щодо виправлення ситуації.

 

Стандарт 2. Незалежність

Незалежність дає змогу внутрішнім аудиторам робити правдиві й неупереджені висновки, що необхідні для належного проведення аудиторської перевірки. Це досягається в результаті організаційного визначення статусу та об'єктивності служб", внутрішнього аудиту.

Організаційний статус повинен передбачати:

-        безпосередню підпорядкованість служби внутрішнього аудиту в процесі її діяльності Правлінню .банку та Раді банку у питаннях, що стосуються стратегічних напрямів його розвитку;

-        процедури. затвердження Радою банку штатного  розпису підрозділ. внутрішнього аудиту та бюджету на наступний. рік, а також уніфікованих висновків і звітів про результати його діяльності;

-        виконання службою внутрішнього аудиту своїх функціональних обов'язків без будь-яких перешкод;

-        постійну участь керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку в засіданнях Правління банку, що стосуються аудиторської діяльності, фінансової звітності, управління, організації внутрішнього контролю.

Об'єктивність:

-        при проведенні аудиторських перевірок внутрішні аудитори повинні бути об'єктивними;

-        внутрішні аудитори відстоюють власну думку з питань аудиту, яка може не збігатися з думкою інших працівників банку, зовнішніх аудиторів;

-        керівник служби внутрішнього аудиту періодично отримує від своїх працівників інформацію про можливий конфлікт інтересів;

-        внутрішні аудитори банку не несуть відповідальності за проведення банком будь-яких банківських операцій;

-        працівники служби внутрішнього аудиту, які раніше працювали в якихось підрозділах цього банку, не можуть призначатися для проведення аудиторської перевірки цих підрозділів, протягом року (або більш тривалий час) після їх зарахування до служби внутрішнього аудиту;

-        рівень об'єктивності внутрішнього аудитора не знижується, якщо він надає рекомендації працівникам банку щодо застосування стандартів контролю та перевіряє відповідні процедури їх застосування;

-        проектування, впровадження та складання різних операційних систем не І належить до функцій внутрішнього аудиту. Виконання таких видів діяльності знижує рівень об'єктивності аудиту.

 

Стандарт 3. Професійна компетентність

Аудиторські перевірки мають виконуватися на високому професійному рівні.

Усі працівники служби внутрішнього аудиту повинні мати певний професійний досвід і володіти необхідними знаннями й навичками.

До проведення внутрішнього аудиту банку можуть залучатися сторонні фахівці та консультанти, з якими укладається відповідний договір, що передбачає — відповідальність за розголошення банківської таємниці. Вони повинні мати, глибокі знання у сфері економіки, бухгалтерського обліку, статистики, фінансів і кредиту, оподаткування та права, електронної обробки даних тощо.

Внутрішні аудитори повинні:

-        бути обережними, досвідченими, компетентними;

-        правильно застосовувати діючі стандарти, процедури та         методи внутрішнього аудиту;

-        знати принципи і методи бухгалтерського обліку;

-        доводити на підставі фактів неефективність та нерентабельність операцій банку, запобігати  можливим  навмисним правопорушенням, не допускати помилок та упущень, розкрадання, випадків шахрайства, махінацій і конфліктів інтересів;

-        належним чином оцінювати достатність та ефективність системи внутрішнього контролю, її відповідність ступеню потенційного ризику, в різних сферах діяльності банку, а також процедурам і методам, що застосовуються в банку.

Стандарт 4. Обсяг робіт

Головними завданнями внутрішнього контролю банкує:

-        дотримання правил, планів, процедур, законів України, нормативних актів та інструкцій Національного банку України;

-        збереження активів;

-        забезпечення достовірності та цілісності інформації;

-        економічне та раціональне використання ресурсів;

-        досягнення відповідних цілей під час проведення операцій або виконання програм.

Правління та Рада банку здійснюють загальне керівництво щодо обсягу робіт та напрямів діяльності банку, які підлягають аудиту.

Метою перевірки стану системи внутрішнього контролю є з'ясування того, чи забезпечує наявна система достатню гарантію раціонального виконання завдань та. функцій банку.

При розробці системи внутрішнього контролю керівництво банку повинно враховувати співвідношення витрат та доходів. Потенційні збитки, пов'язані з загрозою ризику або власне ризиком, оцінюються за витратами на здійснення їх контролю.

Управління   системою   внутрішнього   контролю   передбачає санкціонування і нагляд за виконанням операцій (спостереження), періодичне порівняння їх фактичного виконання із запланованим та документування цієї діяльності. Санкціонування свідчить про те, що керівництво банку перевірило та затвердило відповідність видів діяльності або укладання угод встановленим правилам і процедурам. Спостереження - це нагляд, відстеження та тестування видів банківської діяльності, а також подання звітів відповідальним особам. Документування   ведеться з метою забезпечення належного виконання Обов'язків та повноважень, відповідності правилам, процедурам і нормативам виконання робіт, нагляду, спостереження і тестування  аудиторів, а також підтвердження виконання запланованої роботи.

Виходячи із завдань внутрішнього контролю визначається обсяг аудиторської перевірки. Внутрішні аудитори зобов'язані перевіряти системи внутрішнього контролю, за адекватність яких несе відповідальність керівництво банку.

Керівництво банку відповідає за встановлення економічних нормативів для оцінки раціонального використання ресурсів за кожним видом діяльності.

Внутрішні аудитори банку відповідають за:

-        виникнення та контроль ризиків у проведенні банківських операцій;

-        о забезпечення аналізу і оцінки внутрішнього контролю банку;

-        своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності структурних підрозділів і надання відповідних висновків;

-        здійснення контролю за дотриманням економічних нормативів, що встановлені Національним банком України;

Аудиторська перевірка повинна виявляти:

-        невиправдані витрати банку;

-        неефективне використання інтелектуального потенціалу працівників;

-        неповноцінне використання технічних засобів;

-        переукомплектування або недоукомплектування штату працівників;

-        фактори, що негативно впливають на виконання завдань банку.

 

Стандарт 5. Планування і виконання аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка передбачає планування аудиту, перевірку та оцінку інформації, надання рекомендацій та контроль після перевірки.

Планування кожної аудиторської перевірки підлягає документуванню і передбачає:

-        визначення мети, завдань та обсягу аудиту;

-        отримання повної інформації про підрозділ, що підлягає аудиторській перевірці.

Перевірка повноти інформації передбачає:

-        визначення завдань, цілей та планів підрозділу, що перевіряється;

-        отримання інформації про організаційну структуру та її зміни, про посадові інструкції, положення про підрозділи;

-        наявність робочої документації попередньої аудиторської перевірки;

-        користування    матеріалами попередньої аудиторської перевірки, включаючи матеріали зовнішнього аудиту.

Обов'язковою умовою планування аудиту є складання програми проведення аудиторської перевірки. У програмі повинні висвітлюватися:

-        цілі аудиторської перевірки та строк її проведення;

-        процедури, які використовуються внутрішніми аудиторами для збирання, аналізу та документування інформації під час аудиторської перевірки;

-        характер та масштаб тестування, що необхідно для досягнення цілей аудиту на кожному його етапі;

-        конкретні ризики, процеси та угоди, що підлягають аудиту;

-        календарний графік виконання робіт.

Після проведення перевірки внутрішні аудитори повинні контролювати становище в банку щодо виправлення виявлених і зазначених в аудиторському висновку порушень, а також визначити можливе прийняття на себе Правлінням або Радою банку ризику незастосування відповідних заходів.

Подальший контроль, який проводиться внутрішніми аудиторами, це встановлення   адекватності, ефективності та своєчасності заходів, що вживаються керівництвом банку у зв'язку з викладеними в аудиторському висновку зауваженнями внутрішніх та зовнішніх аудиторів.

Керівництво банку має право взяти на себе ризик і відмовитися вживати відповідних заходів щодо викладених в аудиторському висновку фактів у зв'язку з великими витратами на їх проведення або іншими міркуваннями. В такому разі керівник служби внутрішнього аудиту повідомляє про це рішення Раду банку.

Деякі викладені в аудиторському висновку недоліки можуть бути настільки важливими, що вимагатимуть від керівників байку негайних дій. Внутрішні аудитори зобов'язані тримати такі ситуації під особливим контролем.

Якщо керівник служби внутрішнього аудиту пере

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (16.03.2010)
Просмотров: 1991
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz