Четверг, 04.06.2020, 19:58
Приветствую Вас Гость | RSS

Школьный и студенческий сайт

Поиск
Категории раздела
Английский язык
Алгоритмизация
Болонский процесс
Бухгалтерский учет
Государственное регулирование экономики
Деньги и кредит
Защита информации и программ
История экономических учений
Информационные системы
Информационные системы и технологии в финансах и банковском деле
Корпоративное управление
Методички
Менеджмент
Международная экономика
Макроэкономика
Политология
Планирование
Политэкономия
Размещение продуктивных сил
Современная экономическая история
Стратегическое управление
Страхование
Системный анализ
Украинский язык
Учет и аудит
Финансы предприятия
Финансовый менеджмент
Финансы
Экономика предприятия
Экономическое обоснование хозяйственных решений
Экономический анализ
Матпрограмирование
Исследование операций
Основы создания информационных систем
Экономика и организация иновационной деятельности
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Каталог для студента » Учет и аудит

Загальні принципи обліку коштів клієнтів банку

Депозит (вклад) – це гроші або інші кошти в готівковій або безготівковій формі, у національній або іноземній валюті, передані власником (юридичною або фізичною особою) або третьою особою за дорученням і за рахунок власника до банку для зберігання на встановлених договором умовах, з обов’язковим поверненням вкладнику.

Депозити, що застосовуються у практиці сучасних банків, відрізняються в залежності від строку, категорії депонента, умов внесення і вилучення коштів, сплати відсотків та інших характеристик.

 

За строками використання коштів депозити клієнтів банку поділяються на:

-        депозити до запитання;

-        депозити на визначений строк (строкові).

До депозитів до запитання відносяться залишки тимчасово вільних коштів клієнтів банку на поточних рахунках.

У складі строкових депозитів виділяють власне строкові депозити і ощадні депозити. Власне строкові депозити відкриваються усім клієнтам банку: суб’єктам господарської діяльності, центральним і місцевим органам влади, бюджетним установам, банкам і приватним особам. Ощадні депозити відкриваються тільки фізичним особам.

 

 

Схема 3.2. Вплив депозитних операцій на фундаментальну облікову модель

 

Активи    =

Зобов’язання  +

Капітал

 (Доходи                

Витрати)

 

 

Депозити клієнтів банку

 

Комісійні за розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку

 

Процентні витрати за депозитами клієнтів банку

 

Облік номіналу депозиту

 

Порядок обліку установами банків операцій за депозитами регламентується "Інструкцією з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України”, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 20.08.1999 р. №418.

Депозити враховуються на всю суму номіналу на депозитному рахунку до часу погашення. Залежно від методу виплати процентів за депозитами – за період або на період (авансом) змінюється сума, що надходить від депонента. У будь-якому разі номінальна сума депозиту і сума, що враховується на депозитному рахунку, збігаються.

Облік депозитів клієнтів банку ведеться за рахунками 2 класу "Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України”

2 Операції з клієнтами

25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

26 Кошти клієнтів банку.

В аналітичному обліку ведуться особові рахунки по кожному депозиту.

 

Бухгалтерські проводки

 

1.  Залучення депозиту (за умови виплати процентів за період)

Дт  Поточний рахунок

      Кореспондентський  рахунок

      Каса

      Депозитний рахунок

Кт Депозитний рахунок
 

2.     Залучення депозиту (за умови виплати процентів авансом)

 

на суму номіналу депозиту за мінусом сплачених авансом процентів

 
Дт Поточний рахунок

      Кореспондентський рахунок

      Каса

      Депозитний рахунок

Дт Витрати майбутніх періодів – на суму сплачених авансом процентів

Кт Депозитний рахунок – на суму номіналу

 

3.     Погашення депозиту

Дт Депозитний рахунок – на суму номіналу (у разі капіталізації з урахуванням суми процентів)

Кт Поточний рахунок

      Кореспондентський  рахунок

      Каса

      Депозитний рахунок

 

Облік процентів за депозитами

 

Залучення коштів на депозит здійснюється за процентною ставкою, що визначається депозитним договором.

Для розрахунку нарахованих процентів комерційні банки можуть використовувати номінальну або фактичну процентну ставку. При використанні номінальної процентної ставки сума процентів за депозитом розраховується шляхом множення номіналу депозиту на процентну ставку, що вказана в депозитному договорі. За допомогою фактичної процентної ставки сума процентів визначається за перший період з урахуванням раніше сплачених процентів шляхом застосування номінальної процентної ставки до номіналу депозиту, збільшеного на суму раніше сплачених процентів.

Незалежно від методу накопичення процентів загальна сума нарахованих процентів на дату закінчення строку дії депозитного договору не змінюється.

Банк може залучати депозити за фіксованою або плаваючою процентною ставкою. При залученні депозитів за плаваючою процентною ставкою банк може застосовувати середньозважену або процентну ставку, що діяла на дату нарахування. Нарахування процентів за середньозваженою процентною ставкою здійснюється з урахуванням процентних ставок, що діяли протягом строку депозитного договору.

За вимогою депонента банк повертає депозит до закінчення дії депозитного договору. У такому разі банк може застосувати знижену процентну ставку, якщо це передбачено умовою депозитного договору. При поверненні депоненту суми депозиту банк здійснює перерахування процентів за період із дати залучення до дати дострокового повернення депозиту і сплачує депоненту проценти за зниженою ставкою.

Облік процентів за депозитами здійснюється за принципами нарахування і відповідності. Для обліку нарахованих процентів використовуються відповідні рахунки "Нарахованих витрат”, на яких накопичуються нараховані проценти до настання строку їх сплати.

Проценти за депозитом можуть сплачуватися:

-        при погашенні депозиту;

-        періодично (щомісяця, раз у квартал, за підсумками року);

-        авансом.

Нараховані витрати за процентами обліковуються за рахунками 2 класу "Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України”

2 Операції з клієнтами

    25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

    26 Кошти клієнтів банку.

Витрати майбутніх періодів обліковуються за рахунком 3 класу "Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України”

3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання

    35 Інші активи банку.

Сплачені витрати за процентами обліковуються за рахунками 7 класу "Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України”

7 Витрати

    70 Процентні витрати.

 

Бухгалтерські проводки

 

1.  Нарахування процентів за депозитами

Дт  Процентні витрати
Кт Нараховані витрати

 

2.  Сплата нарахованих процентів

Дт Нараховані витрати

Кт Поточний рахунок

      Кореспондентський  рахунок

      Каса

      Депозитний рахунок

 

3.  Безпосереднє віднесення суми процентів на рахунок витрат у кореспонденції з поточним рахунком вкладника

Дт Процентні витрати

Кт Поточний рахунок клієнта

 

4.  Сплата процентів авансом

-         сплата процентів авансом одночасно із внесенням коштів на депозит

Дт Витрати майбутніх періодів

Кт Депозитний рахунок

-         амортизація сплачених авансом процентів з віднесенням відповідної суми на процентні витрати

Дт Процентні витрати

Кт Витрати майбутніх періодів

 

5.  Сплата процентів за зниженою процентною ставкою при поверненні депозиту до закінчення дії депозитного договору

-         якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту не сплачувалися

Дт Нараховані витрати – на суму нарахованих процентів

Кт Поточний рахунок – на суму процентів за зниженою ставкою

      Кореспондентський рахунок

      Каса

      Депозитний рахунок

Кт Процентні витрати – на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою

-         якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту сплачувалися

 

На суму різниці між раніше сплаченими та перерахованими за зниженою ставкою процентами

 
Дт Поточний рахунок

      Кореспондентський рахунок

      Каса

      Депозитний рахунок

Кт Процентні витрати

 

Внутрішній контроль за депозитами має здійснюватися відповідно до "Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України”, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.12.1998 р. №566, таким чином, щоб гарантувати:

-        залучення та розміщення депозитів у межах термінів і лімітів що встановлені Правлінням банку;

-        приймання та розміщення усіх депозитів за процентною ставкою, що застосовується у банку згідно із запровадженою ним політикою;

-        своєчасне та правильне відображення в бухгалтерському обліку депозитних операцій.

Система бухгалтерського контролю за депозитними операціями включає систему реєстрації депозитів. Система обліку операцій із депозитами має гарантувати правильне та своєчасне відображення таких даних: номера договору; назви контрагента; типу договору (за строком використання); бази нарахування процентів; номіналу депозиту; валюти депозиту; процентної ставки; дати нарахування процентів; умов сплати процентів; дати погашення депозиту.

Банки мають визначити процедури перевірки тотожності цих систем аналітичного обліку операцій із депозитами з оборотами і залишками за рахунками синтетичного обліку.

Нарахування процентів і здійснення відповідних записів у бухгалтерському обліку повинно періодично перевірятися особою, яка не бере участі у виконанні операцій з нарахування. Проценти, які відображені на окремих аналітичних рахунках процентних витрат (доходів), мають бути звірені із сумою процентів, що сплачені депоненту або отримані від банку. У разі сплати процентів безпосередньо із рахунків витрат необхідно забезпечити додатковий контроль та звірку списаних із рахунків витрат та зарахованих на рахунки вкладника сум процентів.

Система внутрішнього контролю банку має забезпечувати особливий контроль за рахунками, за якими тривалий час не здійснювалися операції, крім прирахування процентів, а також за рахунками співробітників. Для цього необхідно:

-        забезпечити належні процедури для постійного контролю за сплатою сум та перерахуванням їх на інші рахунки;

-        періодично перевіряти стан та рух коштів за неактивними рахунками і рахунками співробітників;

-        періодично та обов’язково наприкінці року надавати юридичним особам повідомлення та виписки з їх депозитних рахунків про залишки коштів та операції, які здійснювалися за цими рахунками;

-        форма та періодичність надання клієнтам виписок та повідомлень з їх депозитних рахунків про залишки коштів та операції, які здійснювалися за цими рахунками, встановлюються банком згідно з умовами договору між депонентом та банком.

При автоматизованому нарахуванні процентів та відображенні їх за відповідними рахунками бухгалтерського обліку необхідно регулярно переглядати відповідні процедури внутрішнього контролю і перевіряти розрахунок процентів і записи за цими рахунками.

Категория: Учет и аудит | Добавил: eklion (16.03.2010)
Просмотров: 2179
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1532
Статистика
Счетчики


Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
Украина онлайн

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz